ACTUACIONS (I)

CAMP 1: MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS

Intervencions en el sistema viari i d’espais lliures que han de contribuir a la regeneració de l’àmbit. S’ha analitzat detalladament els dèficits de cada espai públic, dissenyant actuacions a mida, dins d’uns criteris generals per evitar que resulti una juxtaposició de projectes inconnexos.

D’aquesta manera, amb petites intervencions que en ocasions només afecten a instal·lacions, d’altres a pavimentació, i en alguns casos són projectes d’urbanització complets, es pretén assolir una nova fisonomia i un nivell de qualitat en l’espai públic que repercuteixi en la percepció i en el valor del barri, així com en la millora de l’accessibilitat.