ESTRATÈGIA I PRIORITATS


Anàlisi de la problemàtica actual:
Cal confiar amb les sinèrgies que es generaran entre el projecte d’intervenció integral del nucli antic i l’actuació de la Rasa dels Molins i el futur Museu de la Patum que està promovent l’Ajuntament, de manera s’afavoreixin mútuament.
Actuacions estratègiques:

Reforçar el centre:
- Potenciar la situació estratègica de la plaça Sant Pere com a signe d’identitat pel barri
- Aprofitar la proximitat de la Rasa dels Molins per ubicar dotacions necessàries
d’aparcament, equipaments, etc.
- Millorar la connectivitat d’aquest punt amb la resta de la ciutat

Intentar extendre l’actual eix d’activitat del Carrer de la Ciutat cap a la meitat nord-est:
- desenvolupament dels nous sectors a l’extrem est
- connectivitat amb l’exterior
- millora d’accessibilitat dels vials existents
- ubicació d’equipaments i altres serveis

Millorar la qualitat urbana de l’àrea per revaloritzar-la i dinamitzar-la:
- millora de les construccions existents i dels edificis catalogats
- del nivell d’urbanització i de xarxes de serveis urbanístics