Serveis

Tramitació dels ajuts al llogater

  • (16/04/2010) PRESTACIONS PERMANENTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
  • Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial, amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere . Aquestes prestacions s'atorguen amb caràcter permanent i es mantenen sempre que les persones beneficiàries continuïn reunint els requisits. [+]

  • (01/01/2010) PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA
  • Són ajuts a fons perdut de caràcter personal per fer front a rebuts de lloguer impagats o quotes d'amortització hipotecària i s'atorguen per atendre situacions d'especial urgència a fi de garantir la permanència continuada a l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència. [+]

  • (25/09/2008) AJUTS A LA RENDA BÀSICA D'EMANCIPACIÓ
  • La Renda Bàsica d'Emancipació és un ajut adreçat a tots els joves entre 22 i 30 anys. Hi tenen dret els joves emancipats, amb contracte de lloguer vigent, o els que s'han d'emancipar i encara no han formalitzat el contracte de lloguer. Poden rebre 210 € mensuals per al pagament de lloguer, 600 € de préstec sense interessos per a la fiança i 120 € per a les despeses de tramitació del aval si és necessari. [+]Tornar