Serveis

Tramitació dels ajuts a la rehabilitació

 • (09/11/2010) AJUTS PER A MILLORAR LES CONDICIONS INTERIORS DE MOBILITAT i HABITABILITAT DELS HABITATGES OCUPATS AL NUCLI ANTIC DE BERGA.
 • L'objecte d'aquesta subvenció/ ajut és la millora de les condicions interiors de mobilitat i habitabilitat d’habitatges ocupats com a residencia habitual i permanent al nucli antic de Berga, dins l’àmbit del (PIINA). Són possibles beneficiaris/àries de la subvenció/ajut els propietaris i llogaters d’habitatges que siguin la seva residencia habitual i permanent, situats al nucli antic de Berga en l’àmbit definit pel del PINNA, que vulguin millorar les condicions interiors de mobilitat i habitabilitat dels seus habitatges i que compleixin els requisits establerts en les bases reguladores de la subvenció/ajut. [+]

 • (21/04/2010) INFORME INTERN D'IDONEÏTAT (III)
 • Tota obra de rehabilitació interior d'habitatges que vulgui acollir-se als ajuts haurà de passar per una fase prèvia de justificació de la seva necessitat, idoneïtat i coherència tècnica: l'informe intern d'idoneïtat (iii). [+]

 • (21/04/2010) TEST DE L'EDIFICI (TEDI)
 • Tota obra de rehabilitació en elements comuns d'un edifici destinat a ús residencial, que vulgui acollir-se als ajuts, haurà de passar per una fase prèvia de justificació de la seva necessitat i idoneïtat: el Test de l'Edifici (TEDI). [+]

 • (20/04/2010) AJUTS A LA REHABILITACIÓ INTERIOR D'HABITATGES
 • Quina antiguitat ha de tenir l'edifici? L'edifici ha d'haver estat construït abans de l'1 de gener de 1981, llevat dels següents casos: • Millora de les condicions d'accessibilitat. • Supressió de barreres arquitectòniques. • Adaptació interior dels habitatges per a persones amb mobilitat reduïda o d'altres discapacitats. • Millora de la sostenibilitat i de l'eficiència energètica Qui pot sol·licitar els ajuts? Poden optar a aquests ajuts les persones o entitats promotores de les obres de rehabilitació que siguin propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries dels edificis d'ús residencial que compleixin les condicions que estableix el capítol 3 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012, en la seva condició de: • Titulars d'habitatges per a la rehabilitació d'interiors. • Titulars d'edificis d'un sol habitatge, per a la rehabilitació d'elements que formin part de l'edifici o de l'interior de l'habitatge. [+]

 • (20/04/2010) AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DÚS RESIDENCIAL
 • Quina antiguitat ha de tenir l'edifici? L'edifici ha d'haver estat construït abans de l'1 de gener de 1981, llevat dels següents casos: • Millora de les condicions d'accessibilitat. • Supressió de barreres arquitectòniques. • Millora de la sostenibilitat i de l'eficiència energètica La data de construcció s'acredita amb el certificat final d'obra o altre document que justifiqui l'antiguitat de l'edificació. Queden excloses les sol•licituds d'ajuts per a d'instal•lació d'ascensor en d'edificis d'habitatges acabats amb posterioritat al 31 de desembre de 1996, els quals estan obligats per la normativa vigent a disposar d'aquesta instal•lació. Qui pot optar aquests ajuts? Poden optar a aquests ajuts les persones o entitats promotores de les obres de rehabilitació que siguin propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries dels edificis d'ús residencial que compleixin les condicions que estableix el capítol 3 del Decret 23/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012, en la seva condició de: • Comunitats de propietaris. • Titulars d'edificis d'habitatges d'ús residencial per a la rehabilitació d'elements comuns de l'edifici. [+]

 • (25/02/2010) AJUTS DEL PROGRAMA PER A L'ADAPTACIÓ O L'ACCESSIBILITAT D'HABITATGES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
 • Aquest ajut te l'objectiu de fomentar les inversions per a l'adaptació o l'accessibilitat de l'habitatge de la persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, per tal de fer-lo accessible i funcional, i facilitar la seva autonomia personal, mitjançant l'atorgament d'ajuts a fons perdut. A qui va dirigit? Poden ser persones beneficiàries les persones amb discapacitat que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que superin el barem de mobilitat reduïda. [+]Tornar