Adjudicació d'habitatges

3 HABITATGES AL GRUP ANOMENAT SANTA EULÀLIA– (Llista B)

Al grup d’habitatges anomenat Santa Eulàlia, Adigsa disposa de 3 habitatges per adjudicar.


RELACIÓ D’HABITATGES OFERTATS PER A LA LLISTA B


Es tracta de 3 habitatges situats al grup d’habitatges anomenat Santa Eulàlia de Berga, tots ells amb una superfície de 51,78 m2. El preu d’arrendament mensual és de 166,70 €.


El preu és provisional, calculat amb el mòdul legal vigent a data d’aprovació d’aquestes normes, però subjecte a variacions si es produïssin canvis en la normativa legal aplicable.


Aquesta renda caldrà afegir:


- Les despeses de la comunitat de propietaris que inclou els serveis de neteja i manteniment d’espais comunitaris, aigua comunitària, llum comunitari, ascensor, antena TV, porter electrònic, extintors, assegurances, reparacions, vigilant, administració de finques, etc. En cas que es llogui una plaça d’aparcament, s’haurà de satisfer les despeses comunitàries.


- Repercussió IBI.


REQUISITS D’ACCÉS


Poden concórrer en aquest procediment les persones físiques majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar i d’obligar-se que compleixin els requisits següents:


- Que la persona sol·licitant estigui empadronada al municipi de Berga i amb 3 anys d’antiguitat mínima i ininterrompuda, en relació a la data d’inici de presentació de sol·licituds.


- Ser de nacionalitat espanyola, o que tenint qualsevulla altra nacionalitat ostentin el permís de residència vigent, concedit per l’Estat espanyol.


- Els ingressos del/s sol·licitant/s i les seves respectives unitats familiars hauran de ser superiors a 5.000 € (ingressos nets), en còmput anual de l’any 2007.


- Els ingressos del/s sol·licitant/s i les seves respectives unitats familiars hauran de ser inferiors a 3,5 vegades l’IPREM en còmput anual de l’any 2007 (suma de les quanties de la base imposable i de la base imposable de l’estalvi de la declaració o declaracions sobre l’impost de la renda de les persones físiques).

3,5 vegades l’IPREM
1 membre
2 membres
3 membres
4 membres
5 membres o més
Zona B
29.344,88
30.252,45
31.553,63
33.346,45
35.355,27

 

- Que cap de les persones que consten a la sol·licitudf sigui propietària de cap habitatge.


- Fer una declaració de responsabilitat conforme, si es resulta adjudicatari, es destinarà l’habitatge a domicili habitual i permanent.


RELACIÓ DE DOCUMENTS PER ACREDITAR EL COMPLIMENT DELS REQUISITS


- Document original o còpia compulsada del Certificat històric d’empadronament de totes les persones que constin a la sol·licitud.


- Originals i fotocòpies dels documents d’identitat vigents de totes les persones que constin a la sol·licitud.


- Original i fotocòpia del llibre de família, si s’escau.


- Declaracions de responsabilitat (segons model) signades per les persones sol·licitants, fent constar, si és el cas:

  • Que l’habitatge sol·licitat constituirà el domicili habitual i permanent.
  • Que no són titulars de cap altre habitatge de protecció oficial ni de promoció pública, ni són propietaris de cap habitatge lliure.
  • Declaració d’estat civil.
  • En cas de declarar que està separat/ada o divorciat/ada, caldrà aportar la sentència de separació o divorci i el conveni regulador que s’hagi aprovat en l’esmentada sentència.           

- Original i fotocòpia de la declaració de renda completa de l’any 2007 de tots els membres de la unitat familiar obligats a presentar-la.


- En cas de no haver presentat la declaració de renda de l’any 2007 per no estar-hi obligats d’acord amb la normativa tributària, caldrà presentar els següents documents originals i fotocòpies:

  • Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (Informe de vida laboral).
  • Certificat d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponents a l’any 2007 emesos per l’empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.
  • Pensionistes: Certificat de la pensió percebuda l’any 2007, emès per l’organisme oficial corresponent, amb indicació del seu import.
  • Per acreditar rendiments del capital mobiliari, certificat de l’entitat financera corresponent.
  • Si s’ha estat a l’atur, certificat de l’INEM, amb indicació del període d’atur i, si s’escau, dels import percebuts durant l’any 2007.


- En tots els casos anteriors, declaració de responsabilitat del ingressos totals percebuts l’any 2007 (segons model)


TERMINI DE PRESENTACIÓ


El termini de presentació per a presentar les sol·licituds amb la documentació corresponent és del dilluns 6 d’abril al divendres 8 de maig de 2009. Està previst que el sorteig i adjudicació dels habitatges es dugui a terme durant el mes de juliol d’aquest any.


PER MÉS INFORMACIÓ


Per sol·licitar informació de la documentació a presentar, les característiques, condicions i rendes a satisfer, altra informació complementària i presentar sol·licituds, us podeu dirigir a:


OFICINA LOCAL DE L’HABITATGE, de l’Ajuntament de Berga.
Plaça Maragall, 1 de Berga


Horari: matins de 2/4 d’11 a la 1 del migdia
          tardes de 5 de la tarda a 7 del vespre, llevat divendres


La informació sobre la documentació a presentar la podeu consultar també a la web: www.brgprogres.cat a l’apartat de OFICINA LOCAL D’HABITATGE.

Tornar