Gestió de la borsa de lloguer

INFORMACIÓ PER ALS PROPIETARIS

Benefici per als propietaris

Els propietaris que signin un contracte de lloguer a través de la Borsa podran rebre els ajuts següents:

 • Aval, assegurança, fons de garantia o caució per garantir el cobrament del lloguer durant un període de dos anys:
  • Les despeses jurídiques en cas d'impagament.
  • L'assegurança multirisc que inclogui els desperfectes.

A més, des de l'Oficina Local:

 • Disposarà d'assessorament i mediació davant les incidències durant tot el temps que l’habitatge estigui llogat.
 • Tramitem, gestionem i redactem el contracte de lloguer, així com tota la documentació adscrita a l’expedient.
 • En cas de desnonament disposa d’assistència jurídica gratuïta.
 • Seleccionem els futurs inquilins, donant les garanties els propietaris de la seva solvència econòmica.

Documentació Necessària

 • Fotocòpia i original de l’escriptura de la propietat 
 • Fotocòpia i original del DNI 
 • Fotocòpia i original de la cèdula d’habitabilitat
 • Butlletins de les instal·lacions 
 • Últim rebut de l’impost sobre Bens Immobles (IBI)

 

Tornar