Gestió de la borsa de lloguer

INFORMACIÓ GENERAL DE LA BORSA

La Xarxa és un sistema de mediació en el mercat social d'habitatge per  a incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats per atendre necessitats de la població amb ingressos baixos.

Qui el pot demanar? Propietaris que vulguin llogar un habitatge. Persones que vulguin un habitatge de lloguer.

Benefici per als propietaris

Els propietaris que signin un contracte de lloguer a través de la Borsa podran rebre els ajuts següents:

 • Aval, assegurança, fons de garantia o caució per garantir el cobrament del lloguer durant un període de dos anys:
  • Les despeses jurídiques en cas d'impagament.
  • L'assegurança multirisc que inclogui els desperfectes.

A més, des de l'Oficina Local:

 • Disposarà d'assessorament i mediació davant les incidències durant tot el temps que l’habitatge estigui llogat.
 • Tramitem, gestionem i redactem el contracte de lloguer, així com tota la documentació adscrita a l’expedient.
 • En cas de desnonament disposa d’assistència jurídica gratuïta.
 • Seleccionem els futurs inquilins, donant les garanties els propietaris de la seva solvència econòmica.

Documentació Necessària per al propietari

 • Fotocòpia i original de l’escriptura de la propietat 
 • Fotocòpia i original del DNI 
 • Fotocòpia i original de la cèdula d’habitabilitat
 • Butlletins de les instal·lacions 
 • Últim rebut de l’impost sobre Bens Immobles (IBI)

Avantatges per al llogater.

 • Informació i assessorament jurídic gratuït.
 • Gestió gratuïta per trobar un habitatge que s'adapti a les seves necessitats.
 • Des de la Borsa es realitza tot el procés; visita de l'habitatge, assessorament i redacció dels contractes.

Requisits que ha de complir el llogater.

 • 1. Tenir més de 18 anys.
 • 2. Tenir uns ingressos regulars demostrables (contracte de treball, pensió, subsidi, etc.). Aquests ingressos ha de ser de al menys 1 any d’antiguitat.
 • 3. No destinar més del 40% dels ingressos a la renda de lloguer.

Tornar