Tramitació de la cèdula d'habitabilitat

TRAMITACIÓ DE LA CÈDUL·LA D'HABITABILITAT D'HABITATGE USAT

1.- Què és la cèdula d'Habitabilitat

La cèdula és el document que acredita que l'habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i solidesa que siguin fixats per reglament.
Aquesta cèdula és necessària per al subministrament definitiu dels serveis d'aigua, gas i electricitat i sempre que hi hagi qualsevol transmissió de l'habitatge, arrendament, etc.

 
2.- Quin termini hi ha per demanar-la?
Durant tot l'any.
La cèdula caduca al cap de 15 anys de ser expedida i s'ha de tramitar novament transcorregut aquest termini.
 
3.- Qui la pot demanar?

- El venedor/a abans de vendre l'habitatge.
- El propietari/ària en cas d'habitatges destinats a lloguer.

 
4.- Documentació necessària
  • Original del certificat d'habitabilitat

Depenent del tipus d'habitatge poden ser requerits altres documents.

6.- Quan es rebrà la cèdula?

La cèdula es notificarà degudament a la persona sol·licitant.

Es podrà recollir personalment a les oficines on s'ha tramitat l'expedient o bé es trametran per correu. Al formulari en línia heu d'indicar l'opció que es desitga.

El temps màxim per resoldre l'expedient és de trenta dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la data d'haver presentat la sol·licitud amb la documentació necessària per a la tramitació.
Transcorregut el termini, caldrà entendre que la cèdula ha estat atorgada.
En cap cas no s'entendran adquirides per silenci administratiu facultats contra l'ordenament jurídic.

7.- Taxes

El preu de la taxa per una cèdula d'habitabilitat per a un habitatge usat és de 5,65 €.

 
 

Tornar