Tramitació dels ajuts al llogater

AJUTS A LA RENDA BÀSICA D'EMANCIPACIÓ

La Renda Bàsica d'Emancipació és un ajut adreçat a tots els joves entre 22 i 30 anys. Hi tenen dret els joves emancipats, amb contracte de lloguer vigent, o els que s'han d'emancipar i encara no han formalitzat el contracte de lloguer. Poden rebre 210 € mensuals per al pagament de lloguer, 600 € de préstec sense interessos per a la fiança i 120 € per a les despeses de tramitació del aval si és necessari.


Condición que cal complir

- Disposar d'una font regular d'ingressos que no superi els 22.000 euros bruts anuals.
  Això inclou als treballadors per compte d'altri, als treballadors per compte propi, els becaris d'investigació i els perceptors d'una prestació d'atur o d'una pensió d'incapacitat.

- Acreditar una vida laboral, com a mínim, de 6 mesos d'antiguitat, immediatament anteriors al moment de la sol·licitud, o una durada prevista de la font d'ingressos d'almenys 6 mesos comptats des del dia de la sol·licitud.

- Ser titular del contracte de lloguer de l'habitatge que es destini a domicili habitual i permanent. L'habitatge objecte del contracte de lloguer no ha d'estar acollit a cap règim de protecció pública.

- Els estrangers no comunitaris han de tenir la residència legal permanent a l’estat espanyol.

- No ser propietaris d'un habitatge, o que sent-ne titulars no disposin del dret del seu ús o gaudi. No ser titulars de béns i drets amb un valor superior a 108.182 €.

- No tenir cap relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, mares, sogres, fills, avis, germans, cunyats i néts tant del titular com de la seva parella) amb l'arrendador de l'habitatge habitual.

- És necessària la domiciliació bancària d'aquesta prestació en una entitat de crèdit.

- És necessària la domiciliació bancària del pagament del lloguer en una entitat de crèdit col·laboradora.

- Cal estar al corrent del pagament periòdic del lloguer de l'habitatge.

- Cal estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- El manteniment d'aquesta prestació exigirà que es continuïn complint les condicions per al reconeixement del dret a rebre-la. Per a calcular els ingressos màxims no es computarà l’import de la renda bàsica d'emancipació, percebuda en l'anualitat corresponent.


 

Característiques d'aquesta prestació


- La durada és de 4 anys, siguin o no consecutius
  (es pot fraccionar la durada de la prestació, si encara es compleixen els requisits).

- És una prestació de caràcter individual i només n'hi haurà una per habitatge habitual llogat. En el cas que hi hagi més d'un titular del contracte de lloguer, la quantia a rebre, per a cadascun dels que hi tinguin dret, serà la resultant de dividir les quantitats de la prestació pel nombre total de titulars.

- Es podrà sol·licitar un reconeixement provisional del dret a aquesta prestació abans de llogar un habitatge. En aquest cas, la resolució provisional tindrà una validesa de 3 mesos. Transcorregut aquest termini, el/s beneficiari/s hauran de presentar una nova sol·licitud i aportar la documentació corresponent.

- El pagament de la prestació de 210 € es realitzarà cada mes, a partir del mes següent a la seva sol·licitud, després de comprovar que l'arrendatari ha fet la transferència de la renda mensual a l'arrendador.

- El préstec (600 €) i el cost de l'aval (120 €) només podran ser percebuts una única vegada i es concediran només per a contractes nous.


 

Documentació que cal presentar

Cal presentar la sol·licitud corresponent segons el model oficial, juntament amb:

- Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del NIF/NIE del/s la/les persones sol·licitants, titulars del contracte de lloguer.

- En cas dels estrangers comunitaris, original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del passaport. Els estrangers no comunitaris han de presentar justificant de tenir la residència legal i permanent a l’estat espanyol.

- Justificant de tenir una font regular d'ingressos:

 A.- Treballadors autònoms:
 - Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de la declaració de l’IRPF, corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini vençut a la data de presentació de la sol·licitud, dels/de la/les persones sol·licitants.
 - Cas de no haver presentat la declaració per no estar obligat/s a fer-ho, l'acreditació dels ingressos es farà mitjançant una declaració responsable.

 B.- Treballadors per compte d' altri, becaris d'investigació o en cas de percebre una prestació social pública de caràcter periòdic:
 - Certificat d'ingressos o de la prestació social rebuda de l'any en curs.

- Informe de vida laboral amb una antiguitat com a mínim de 6 mesos, immediatament anteriors al moment de la sol·licitud. En cas de no haver treballat els 6 mesos anteriors al de la sol·licitud de la prestació, còpia d'un contracte laboral que acrediti que es rebran ingressos de forma regular en els 6 propers mesos comptats des del dia de la sol·licitud.

- Full normalitzat amb les dades bancàries del beneficiàri on s'ha de fer el pagament de l'ajut (més avall).

- Número del compte bancari del beneficiari a través del qual s'efectuarà el pagament del lloguer i el cobrament dels ajuts.

- Número del compte bancari de l'arrendador en el qual el beneficiari transferirà el pagament mensual de la renda de lloguer.

- Rebut de lloguer, en cas que el sistema de pagament sigui el rebut domiciliat.

- Còpia del contracte de lloguer.

- Declaració responsable segons model oficial (més avall) en relació a: No existir parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d' afinitat amb l'arrendador. No ser propietaris d'un habitatge, o que sent-ne titulars no disposin del dret del seu ús o gaudi. No ser titulars de béns i drets amb un valor de 108.182,18 €.

- En cas de tenir actualment un habitatge en propietat: últim rebut de l’IBI.

És imprescindible fer constar a la sol·licitud d'ajuts la referència cadastral de l'habitatge que es lloga i el NIF de l'arrendador.

La sol·licitud d'aquests ajuts implicarà l'autorització a la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat per demanar la informació que sigui necessària per acreditar el compliment o manteniment dels requisits a les administracions i entitats de crèdit col·laboradores. L'interessat o els interessats presentarà/n la resolució de reconeixement definitiu del dret a la renda bàsica d'emancipació a l'entitat de crèdit col·laboradora a través de la qual hagi/n sol·licitat rebre el/s ajut/s. L'entitat de crèdit ho comunicarà a l’Administració després de comprovar que el llogater ha realitzat la transferència de la renda mensual al propietari, ingressarà en el compte bancari del beneficiari l’import de la prestació.


 

Termini per sol·licitar l'ajut

Aquesta prestació està en vigor des de l'1 de gener del 2008.


 

És compatible aquesta prestació amb els ajuts al lloguer vigents?

La renda d'emancipació és compatible amb les deduccions fiscals a favor del llogater, però no amb els ajuts al lloguer per a joves oferts fins ara. Si tens entre 22 i 30 anys, a la Borsa Jove d’Habitatge o a l’oficina col·laboradora t’informaran de quina prestació et resulta més beneficiosa. Si en tens fins a 35 però estàs fora d’aquesta franja d’edat, pots acollir-te als ajuts al lloguer vigents (amb unes condicions molt similars) que es convocaran durant el mes de febrer. Les persones que l’any passat ja gaudissin d’aquesta ajuda, podran triar quina prestació prefereixen quan renovin la sol·licitud.


 

Impresos per a la sol·licitud

Sol·licitud

Declaracions responsables

Dades bancàries
 

Tornar