Tramitació dels ajuts al llogater

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA

1.-Què són?

Són ajuts a fons perdut de caràcter personal per fer front a rebuts de lloguer impagats o quotes d'amortització hipotecària i s'atorguen per atendre situacions d'especial urgència a fi de garantir la permanència continuada a l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.


2.-A qui van dirigits?

A persones amb rebuts impagats de lloguer o d'amortització del préstec hipotecari amb ingressos baixos o moderats, sempre que compleixin les següents condicions:

- Residir a Catalunya

- Tenir, la unitat de convivència de la qual formen part, uns ingressos mensuals, referits a l'any 2010, ponderats d'acord amb el nombre de membres de la unitat de convivència i de la zona on estigui ubicat l'habitatge, no superiors a 2,35 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

S'entén per unitat de convivència el conjunt de persones empadronades en un domicili amb independència de si tenen relació de parentiu entre si.

Si en la unitat de convivència hi ha una o més persones afectades per alguna discapacitat amb un grau igual o superior al 33%, així declarada per l'ICASS, els ingressos d'aquesta unitat s'hauran de comparar amb els del tram següent.

- Ser titular/s d'un contracte de lloguer d'un habitatge o tenir-lo cedit amb el consentiment escrit de l'arrendador/a segons els drets a què es refereixen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, en relació amb els articles 15 , 18 i concordants de la Llei 9/1998, de 15 de juliol , del codi de família, i els articles 18 i 33 de la Llei 10/1998, de 5 de juliol, d'unions estables de parella, o ser titulars d'un crèdit hipotecari per a l'adquisició d'un habitatge.

- L'habitatge s'ha de destinar a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant. S'entén com a tal 'habitatge que constitueixi el seu domicili en el padró municipal i que estigui ocupat de manera permanent durant un mínim de nou mesos seguits a l'any, llevat causa justificada.

- Deure a un creditor/a privat/ada les rendes del lloguer o les quotes d'amortització de la hipoteca per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles, degudament justificades amb l'informe dels serveis socials d'atenció primària o especialitzats, en què es proposi l'atorgament de la prestació per raons d'urgència i d'especial necessitat de la persona sol·licitant.


3.-Quines altres condicions cal complir?


Depenent de que la prestació sigui per pagar el lloguer o les quotes d'amortització del préstec hipotecar, s'han de complir també les següents condicions:

A. Prestacions per pagar el lloguer

- No tenir, la persona sol·licitant, cap habitatge en propietat a Catalunya, llevat que no en disposi de l'ús i del gaudi.
- Acreditar no poder satisfer els rebuts impagats del lloguer.
- No superar 950,00 € mensuals l'import de la renda del lloguer mensual que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació.
- Les persones sol·licitants han d'estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer dels últims sis mesos anteriors al període per al qual se sol·licita la prestació.
- En el moment de presentar la sol·licitud el contracte de lloguer ha de tenir un temps de vigència superior a vuit mesos, o, en cas contrari, la persona propietària ha de garantir documentalment la renovació contractual.
- No poden percebre la prestació les persones arrendatàries que tinguin parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau amb les persones arrendadores ni amb cap altre membre de la unitat de convivència.
Aquest mateix criteri s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària quan la primera sigui un persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, de les seves sòcies o partícips

B. Prestacions per pagar les quotes d'amortització del préstec hipotecari

- No tenir, la persona sol·licitant, un altre habitatge en propietat.
- Acreditar no poder satisfer les quotes d'amortització d'un préstec hipotecari per a l'adquisició d'un habitatge de promoció privada.
- L'import de la quota d'amortització mensual que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no ha de superar els 1.200 € mensuals.
- La persona beneficiaria ha d'estar al corrent del pagament de les quotes d'amortització dels últims dotze mesos anteriors al període per al qual se sol·licita la prestació.

 

4.-Quin és l'import màxim de la prestació?

La quantia de la prestació es fixa d'acord amb el deute acreditat i d'acord amb l'informe dels serveis socials d'atenció primària o especialitzats que intervenen en el cas, amb els límits següents:

- La quantia màxima de la prestació a atorgar és de 3.000,00 €
- El total de mensualitats per a els quals es pot demanar la prestació és com a màxim de dotze mesos, encara que els imports no sumin la quantia màxima anterior.

 

5.-Es pot demanar més d'una vegada aquesta prestació?

Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l'import màxim establert, es podrà concedir una nova prestació, fins a aquests import màxim, sempre que s'acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, entre la prestació inicialment atorgada i la nova sol·licitud.


6.-Com es sol·licita aquesta prestació?

Les sol·licituds d'aquesta prestació s'han de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant.


7.-Quina documentació cal adjuntar?

La documentació que cal acompanyar a la sol·licitud és:

Documentació comuna:

- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent, o document equivalent, de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar a la sol·licitud, a més de la referència d'aquests documents el NIE que tenien abans d'obtenir el DNI.
- Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció primària o especialitzats sobre la situació de la unitat de convivència.
- Certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència.
- Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones en edat laboral que formen la unitat de convivència.

  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud.
  • En cas de persones en situació d'atur, certificat/s de l'oficina de treball amb l'import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.
  • En cas de pensionistes, certificat/s emès per l'òrgan o òrgans pagadors de l'import a percebre durant l'any en curs.

- Declaració responsable de:

  • Prestacions per a pagar el lloguer: no tenir, la persona sol·licitant, un altre habitatge en propietat, ni tenir cap parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau amb les persones arrendadores ni amb cap altre membre de la unitat de convivència.
  • Prestacions per al pagament de les quotes hipotecàries: No tenir, la persona sol·licitant, un altre habitatge en propietat.

- Autorització de les persones sol·licitants i de totes les persones que formen la unitat de convivència perquè l'Administració o els òrgans que gestionen la tramitació de la sol·licitud puguin demanar certificats tributaris a l'Agència Tributària relatius al nivell de renda (IRPF), a L'Institut Nacional de la Seguretat Social, l'informe de vida laboral, i a l'organisme que gestiona el padró corresponent, el certificat de convivència..
- Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
- Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.

Documentació especifica relativa al lloguer:

- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
En cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l'habitatge sigui el/la cònjuge de la persona titular contractual, o bé sigui cessionària del contracte d'arrendament o estigui inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 o 16 de la Llei d'arrendaments urbans (LAU), ha d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la subrogació, la sentència judicial o, si s'escau, el conveni de separació o divorci.
- Certificat de la persona propietària o administradora de l'habitatge que indiqui el detall del deute i dels mesos corresponents, ja incorporat en l'imprès de sol·licitud (Model 1).
- Sol·licitud de transferència bancària per a pagament de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a nom de la persona propietària o administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
- Si s'ha iniciat el procés de desnonament: fotocòpia compulsada de tota la documentació judicial de la demanda de desnonament de la qual disposi.

Documentació específica relativa a les quotes d'amortització:

- Fotocòpia compulsada de l'escriptura de compravenda de l'habitatge.
- Certificat de l'entitat creditora que faci constar el nom de la persona titular , l'immoble hipotecat, la data de constitució del préstec, el detall de les quotes vençudes no pagades i el concepte del préstec per a l'adquisició de l'habitatge.
- Sol·licitud de transferència bancària per a pagament de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors, formalitzada per l'entitat bancària o creditora que ha concedit el préstec hipotecari i signada per la persona sol·licitant de la prestació.

 

8.-Vigència.

L'ordre és d'aplicació des del día 31 de desembre de 2009.


Impresos

Sol·licitud

Sol·licitud de transferència bancària


 

Tornar