Tramitació dels ajuts al llogater

PRESTACIONS PERMANENTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

AQUESTA PRESTACIÓ ÉS INCOMPATIBLE AMB LA PRESTACIÓ DE LA RENDA BASICA D'EMANCIPACIÓ (RBE - joves entre 22 i 30 anys) PER AL MATEIX ANY I AMB LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA PER ALS MATEIXOS MESOS.


Que són?

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial, amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere .
Aquestes prestacions s'atorguen amb caràcter permanent i es mantenen sempre que les persones beneficiàries continuïn reunint els requisits.


A qui estan destinades?

A persones físiques residents a Catalunya que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge destinat a domicili habitual i permanent.

No poden ser perceptores d'aquestes prestacions:

- Les persones arrendatàries que tinguin parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau (pares, fills i nets), amb les persones arrendadores o amb qualsevol altre membre de la unitat de convivència. Aquest mateix criteri s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels/de les seus/seves socis/sòcies o partícips.

- Les persones que siguin titulars d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.


Quins requisits han de complir les persones sol•licitants?

Els requisits que han de complir són:

- Estar en risc d'exclusió social.

- Ser titular del contracte de lloguer de l'habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent.

- Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,35 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

- Tenir domiciliat el pagament del lloguer de l'habitatge per al qual se sol•licita la prestació en alguna entitat de crèdit.

- Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en alguna entitat de crèdit.

Les persones beneficaries dels ajuts al pagament del lloguer reconeguts en la convocatòria del 2009, aprovada a l'empara del Decret 244/2005, de 8 de novembre, passen a ser perceptors d'aquestes prestacions permanents sempre que compleixen aquests requisits i els de la resolució de convocatòria anual.


Què s'entén per risc d'exclusió social?

S' entén per risc d'exclusió social quan la unitat de convivència a que pertany la persona que sol•licita la prestació paga un lloguer superior al lloguer just.


Què s'entén per unitat de convivència?

S'entén la unitat de convivència la persona o el conjunt de persones empadronades en un domicili, amb independència que tinguin relació de parentiu entre elles o no.


Com es calcula el lloguer just?

1. Als efectes d'obtenir una relació més justa entre els ingressos reals, la composició de la unitat de convivència i la situació geogràfica de l'habitatge, els ingressos de la unitat de convivència s'han de comparar amb les taules corresponents a 0,94 i 2,35 vegades l'IRSC.
Si en una unitat de convivència hi ha una o més persones afectades per alguna discapacitat amb un grau igual o superior al 33%, així declarades per l'ICASS, els ingressos d'aquesta unitat s'han de comparar amb els del tram (nombre de membres) següent de les taules de l'IRSC.

2. Un cop efectuada la comparació:

- Si els ingressos resultants són inferiors a 0,94 vegades l'IRSC, el lloguer just no ha d'excedir del 20% dels ingressos de la unitat de convivència.

- Si els ingressos resultants estan entre 0,94 i 2,35 vegades l'IRSC, el lloguer just no ha d'excedir del 30% dels ingressos de la unitat de convivència

3. Per calcular l'import del lloguer just, els ingressos de la unitat de convivència s'han de multiplicar, segons el nombre de membres d'aquesta, pels coeficients següents:

» 1 membre 1
» 2 membres 0,93
» 3 membres 0,83
» 4 membres 0,77
» 5 membres o més 0,70

A la quantitat resultant s'hi aplica el percentatge del 20% o del 30%, d'acord amb el que s'estableix en el punt 2n , per obtenir així l'import del lloguer just.

Exemple:

Una unitat de convivència de 2 membres que justifica uns ingressos anuals de 12.000 €.

L'habitatge està situat a Berga i paguen un lloguer mensual de 450 €.

El lloguer just seria el següent:

1. Berga està situat a la zona B, per tant aquesta unitat de convivència té uns ingressos superiors a 0,94 vegades l'IRSC (9.368,70 €), però no supera 2,35 vegades l'IRSC (23.421,75 €).

2. El lloguer just per aquesta unitat de convivència seria com a màxim el 30% dels seus ingressos.

3. Ingressos 12.000 € x 0,93 = 11.160 €  //  30% de 11.160 € = 3.348,00 € anuals/279 € mes

Per tant el lloguer just per aquesta unitat de convivència seria de 279 € mensuals.

En tots els casos, la quantia de la prestació seria la diferència entre el lloguer que paguen (450 €/mes) i el lloguer just que d'acord amb els seus ingressos seria de 171 €  mensuals (450€ - 279 €) . Això no obstant, la quantia màxima i mínima que es pot rebre és la establerta en cada convocatòria anual.


Quina és la quantia de la prestació?

La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l'import del lloguer que paga l'arrendatari/ària i l'anomenat lloguer just, amb els imports màxims i mínims que es determinin en la convocatòria anual.

Al efectes del càlcul dels ingressos computables, no es tindrà en compte l'import de la prestació percebuda en l'anualitat corresponent.

Tampoc es tindrà en compte els ajuts rebuts per la persona sol•licitant o per qualsevol membre de la seva unitat de convivència en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a es persones amb situació de dependència.


Quins conceptes del rebut es considera que formen part del lloguer?

Es considera que formen part de l'import del lloguer tots els conceptes que apareixen al rebut a excepció dels endarreriments i de les despeses de serveis d'ús individual que hi figurin consignades. Per aquest càlcul es tindrà en compte l'import del rebut corresponent al mes anterior al de la presentació de la sol•licitud.


A partir de quina data es reconeix la prestació?

Depenent de la data del contracte, els mesos per els quals es reconeixerà la prestació són :

- Contractes d'arrendament signats amb anterioritat a l'any de la convocatòria: la prestació es reconeix per la quantia corresponent al mesos inclosos entre gener i desembre, tots dos inclosos.

- Contractes d'arrendament signats a partir de l'1 de gener de l'any de la convocatòria: a prestació es reconeix per la quantia corresponent als mesos transcorreguts entre el mes següent a la data de la signatura del contracte d'arrendament o d' entrada en vigor del contracte, si s'escau, i el mes de desembre inclòs.

- Per als beneficiaris dels ajuts al pagament del lloguer reconeguts en la darrera convocatòria que tinguin dret a la prestació: la prestació es reconeix per la quantia corresponent als mesos compresos entre gener i desembre, tots dos inclosos.


Quan es fa el pagament d'aquesta prestació?

El pagament d'aquesta prestació es farà un cop s'acrediti estar al corrent del pagament del lloguer per mitjà de l'aportació dels rebuts.

En el cas de llogaters o cessionaris per un altre títol d'habitatges administrats per la Generalitat de Catalunya a través d'Adigsa, per administracions o empreses públiques d'àmbit local, o per entitats sense ànim de lucre, l'acreditació es podrà fer mitjançant certificat de l'ens gestor de l'habitatge.

Les persones perceptores d'aquesta prestació han de comunicar a la Secretaria d'Habitatge o a les entitats col•laboradores que participen en la gestió d'aquesta prestació qualsevol modificació de les condicions que han determinat la concessió de la prestació.


Quines són les causes de l'extinció, suspensió de les prestacions?

1. Són causes d'extinció de les prestacions :
- La mort de la persona beneficiària.
- La millora de la situació econòmica de la persona beneficiària si això implica la pèrdua permanent dels requisits de necessitat.
- La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la prestació.
- Deixar de residir a Catalunya, amb la suspensió prèvia de la prestació durant un període de tres mesos.

2. Són causes de suspensió de la prestació:
- Deixar de residir a Catalunya.
- Deixar de pagar el lloguer.
- Deixar d'atendre injustificadament dos requeriments que l'ens o l'òrgan gestor hagi dut a terme per comprovar la continuïtat dels requisits d'accés a la prestació concedida.
- No informar a la Secretaria d'Habitatge o a l'entitat col•laboradora dels canvis que es produeixin en relació amb la unitat de convivència, i que puguin afectar al manteniment del dret a la percepció de la prestació concedida.
- Haver rebut per les mateixes mensualitats , les prestacions econòmiques d'especial urgència i/o la renda bàsica d'emancipació (RBE).
En els dos casos, les persones perceptores de la prestació estan obligades a comunicar a l'Administració que s'ha produït alguna de les causes d'extinció o de suspensió indicades en els apartats anteriors i, si s'escau, reintegrar les quanties percebudes indegudament.


Quan es pot demanar aquesta prestació?

Anualment es farà una convocatòria d'aquestes prestacions, la qual indicarà la dotació pressupostària i les condicions aplicables.

Per a l'any 2010, els terminis de presentació de les sol•licituds són:

• Per a nous sol•licitants: fins al 17 de maig de 2010
• Per a nous sol•licitants amb contractes obtinguts durant l'any en curs a través de les borses integrades a la xarxa de mediació per al lloguer social: fins al 31 d'octubre de 2010
• Per a persones beneficiàries dels ajuts al pagament del lloguer reconeguts a l'any 2009: fins al 30 de juny de 2010.

La presentació de la sol•licitud implica la plena acceptació de les condicions d'aquestes prestacions.


Com se sol•licita aquesta prestació i quina documentació cal adjuntar-hi?

1. Per als NOUS SOL•LICITANTS:
Cal presentar la sol•licitud corresponent, segons el model normalitzat per la Secretaria d'Habitatge, juntament amb:
• Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE/passaport del/de la sol•licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència o document d'identificació equivalent. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, també han de fer constar en la sol•licitud l'anterior document d'identificació NIE.
• Certificat de convivència que acrediti el domicili d'empadronament de la persona sol•licitant i de les persones que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol•licitud.
• Justificant dels ingressos de la persona sol•licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència.
De manera excepcional, en altres situacions especials en les quals no es puguin justificar ingressos, amb els documents esmentats, cal aportar:
- Declaració responsable d'ingressos, segons model normalitzat per la Secretaria d´Habitatge i - Informe emès pels serveis socials municipals o pels tècnics mediadors de les borses en conveni, sens perjudici de la corresponent comprovació administrativa.
• Informe de la vida laboral de la persona sol•licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència en edat laboral. Les persones de més de 65 anys no han de portar l'informe de vida laboral.
• Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del llibre de família, si s'escau.
• Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol•licitant. En cas que la persona sol•licitant de la prestació que visqui a l'habitatge, sigui el cònjuge del titular contractual, haurà d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci.
• Rebuts de lloguer de l'any 2010 pagats fins a la data de presentació de la sol•licitud.
• Autorització de l'interessat i de tots els membres majors d'edat de la unitat de convivència perquè l'Administració pública o els òrgans que gestionen la tramitació de les sol•licituds puguin demanar certificats tributaris i de compliment de les obligacions tributàries a l'Agència Tributària, a la Tresoreria General de la Seguretat Socail o al Padró.
• Declaració responsable referent al compliment dels requisits previstos a l'article 5 de l'Ordre reguladora MAH/402/2009, de 5 d'agost.
• Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol•licitant.
• Número de compte bancari del propietari de l'habitatge o de qui el representi, on es paga el lloguer, si el sistema de pagament del lloguer és per transferència.
• Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de l'últim rebut pagat corresponents a l'any 2010 aquelles persones que el sistema de pagament sigui el de rebut domiciliat. En aquest rebut hi ha de constar les dades següent: referència, CIF i Sufix.
• Certificat de reconeixement del grau de disminució emès per l'ICASS, si s'escau.
• Carnet de família monoparental, si s'escau.
• Mitjà de prova qualificat d'acord amb l'art. 33 Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, si s'escau.

2.1. Per als sol•licitants que HAN ESTAT BENEFICIARIS de l'ajut al lloguer en la convocatòria del 2009 i que NO HAN TINGUT CANVIS en la seva unitat de convivència :

a) Declaració responsable sobre les condicions d'elegibilitat en relació amb les prestacions per al pagament de lloguer.
b) Original i la fotocòpia o la fotocòpia compulsada de tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2010 pagats fins a la data de la presentació de la sol•licitud (*).

2.2. Pels que ja HAN ESTAT BENEFICIARIS en la convocatòria del 2009 i que HAN TINGUT CANVIS en
la seva unitat de convivència:

a) Declaració responsable sobre les condicions d'elegibilitat en relació amb les prestacions per al pagament de lloguer.
b) Certificat de l'IRPF corresponent a l'any 2008.
c) Certificat de convivència actualitzat.
d) Contracte de lloguer (si heu canviat d'habitatge).
e) Rebuts de lloguer de l'any 2010 pagats fins a la data (*)

(*) Cal que al rebut hi figurin les dades següents:

Si el vostre sistema de pagament és el rebut domiciliat:
• NIF o CIF de l'emissor del rebut,
• SUFIX del rebut i REFERÈNCIA del rebut,

Si el sistema de pagament és per transferència bancària:
• Número de compte bancari del propietari o representant legal de l'habitatge on pagueu el
lloguer


On s'han de presentar les sol•licituds?

Per més informació i per presentar les sol•licituds dirigiu-vos a les nostres oficines:
Plaça Maragall, 1 de Berga - Telf. 93.822.20.73 - brg@brgprogres.cat
horari: de dilluns a divendres de 2/4 d'11 a 13 h del matí i de dilluns a dijous de 17 a 19 h de la tarda.

 

Tornar