Tramitació dels ajuts al propietari que lloga

AJUT AL PROPIETARI QUE LLOGA

1. A qui van dirigits aquests ajuts?

Als propietaris d'habitatges desocupats per a obres de reforma i posada al dia dels habitatges, amb la condició que els posin en lloguer per incrementar el parc de lloguer social,
i que compleixin els requisits establerts al capítol 4 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla pel dret a l'habitatge del 2009-2012.


2. Quins requisits han de complir els propietaris?

Que destinin els habitatges a lloguer, per un període mínim de cinc anys, per una de les següents vies:

a) Contractant-los a través de:
- Les Borses d'Habitatge Social integrades en la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.
- Les Borses d'Habitatge Jove convingudes amb la Secretaria de Joventut.
- La Xarxa d'Habitatges d'Inclusió.
- Altres entitats col·laboradores que signin conveni amb la Secretaria d'Habitatge.
b) Cedint-los a ADIGSA perquè aquesta els destini a lloguer.
c) Cedint-los a les entitats gestores de les Borses d'Habitatge Social integrades en la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, perquè aquestes els destinin a lloguer.


3. Quins requisits han de complir els habitatges?

a) Estar desocupats en la data de la contractació del lloguer o de la cessió de l'habitatge.
b) Que s'hi hagin realitzat obres de posada al dia, d'acord amb les tipologies d'obres que es
descriuen més endavant. Si les obres han estat fetes amb anterioritat, s'han d'haver fet en
els darrers dotze mesos anteriors a la seva entrada en els programes de lloguer o cessió.
c) Ser habitatges que provinguin del mercat lliure o amb protecció oficial. En aquest darrer
cas cal obtenir l'autorització de lloguer.
d) Disposar de cèdula d'habitabilitat.


4. Quin tipus d'obres de reforma són susceptibles d'ajuts?

- L'adequació de les peces i elements que conformen l'habitatge per tal d'obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat segons la regulació de la normativa vigent i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
- L'adequació de les instal·lacions d'aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a la normativa vigent.
- L'arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d'habitabilitat i a les condicions necessàries perquè l'habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
- La millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb l'adaptació dels elements que conformen els tancaments d'un habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos els tancaments de protecció exteriors tipus persianes.
- El repàs dels elements de l'habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes , finestres i altres.
Els tècnics de la Direcció General competent en matèria de rehabilitació d'habitatges podran valorar l'adequació de les despeses dels costos de les obres de reforma de l'habitatge, d'acord amb els barems de preus de la construcció reconeguts oficialment que es publiquen al Butlletí Econòmic de la Construcció.


5. Quin és l'import de l'ajut?

La quantia de la subvenció es fixarà segons els imports de les despeses subvencionables acreditades pel sol·licitant, amb un màxim de 6.000 euros.


6. Quin termini hi ha de presentació de sol·licituds?

Un mes a partir de la data de publicació de la convocatòria al DOGC, és a dir, fins el 13 de maig de 2010.


7. Quina documentació s'ha de presentar?

Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent :

A. Nous sol·licitants
a) Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant o autorització per a la comprovació de les dades del DNI/NIE.
En el cas de persones jurídiques:
• Fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució i dels estatus.
• Fotocòpia compulsada del document acreditatiu dels poders del representant de l'entitat que signa la sol·licitud.
• Documents acreditatius de la inscripció de la persona jurídica en el registre corresponent.
b) Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, o document de cessió de l'habitatge a ADIGSA o a alguna de les entitats gestores de les Borses d'Habitatge de Lloguer Social integrades a la Xarxa de Mediació, a alguna de les Borses d'Habitatge Jove convingudes amb la Secretaria de Joventut, a la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió, o a d'altres entitats col·laboradores que signin conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
c) Factura/es original/s de les obres realitzades per a l'adequació de l'habitatge, que s'ajustin a les tipologies descrites anteriorment i comprovant del seu pagament.
d) Declaració responsable d'haver tingut l'habitatge desocupat en la data de la contractació del lloguer o de cessió i que prové del mercat lliure o amb protecció oficial; en aquest darrer cas, amb l'autorització de lloguer del Servei competent de la Secretaria d'Habitatge.
e) Declaració responsable sobre si s'han demanat o obtingut altres ajuts per a la mateixa actuació.
f) Full de transferència pencaria degudament emplenat.
g) Declaració responsable, d'acord amb el model oficial, de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
h) Declaració responsable conforme el sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries.
i) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social o de no estar subjecte a obligacions en aquesta matèria, segons els casos.
j) En el cas d'entitats, declaració responsable en el termes que preveu l'article 92.2.i) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

B. Sol·licitants que han presentat la sol·licitud en convocatòries anteriors
Els sol·licitants que han presentat sol·licitud de subvenció per a les mateixes obres de reforma per a la posada al dia en anteriors convocatòries i no han obtingut resolució favorable amb motiu de l'exhauriment de la dotació pressupostària, han de presentar:
a) L'imprès de sol·licitud.
b) Declaració responsable, d'acord amb el model oficial, de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
En tot cas, el Departament de Medi Ambient i Habitatge pot demanar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.


8. On s'han de presentar les sol·licituds?

Per més informació i per presentar les sol·licituds dirigiu-vos a les nostres oficines:
Plaça Maragall, 1 de Berga - Telf. 93.822.20.73 - brg@brgprogres.cat
horari: de dilluns a divendres de 2/4 d'11 a 13 h del matí i de dilluns a dijous de 17 a 19 h de la tarda.

 

 

 

 

Tornar