Tramitació dels ajuts a la rehabilitació

AJUTS A LA REHABILITACIÓ INTERIOR D'HABITATGES

Quin document previ cal tenir?

Tota obra de rehabilitació interior d'habitatges que vulgui acollir-se als ajuts haurà de passar per una fase prèvia de justificació de la seva necessitat, idoneïtat i coherència tècnica: l'informe intern d'idoneïtat (iii).

Quina antiguitat ha de tenir l'edifici?


L'edifici ha d'haver estat construït abans de l'1 de gener de 1981, llevat dels següents casos:
• Millora de les condicions d'accessibilitat.
• Supressió de barreres arquitectòniques.
• Adaptació interior dels habitatges per a persones amb mobilitat reduïda o d'altres discapacitats.
• Millora de la sostenibilitat i de l'eficiència energètica

Qui pot sol·licitar els ajuts?

Poden optar a aquests ajuts les persones o entitats promotores de les obres de rehabilitació que siguin propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries dels edificis d'ús residencial que compleixin les condicions que estableix el capítol 3 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012, en la seva condició de:
• Titulars d'habitatges per a la rehabilitació d'interiors.
• Titulars d'edificis d'un sol habitatge, per a la rehabilitació d'elements que formin part de l'edifici o de l'interior de l'habitatge.

S'entén que són titulars, tant les persones amb títol de domini com amb qualsevol altre dret que permeti realitzar les actuacions de rehabilitació i complir amb les obligacions que corresponent al manteniment i conservació dels habitatges.

Quins altres requisits s'han de complir?

Haver passat l'avaluació tècnica prèvia per a la justificació de la necessitat i idoneïtat de l'actuació i disposar del resultat d'aquesta avaluació.
L'avaluació tècnica de l'habitatge consisteix en un informe previ a l'inici d'obres que es pot fer a través d'estudis, informes, dictàmens o certificats, elaborats per tècnics i tècniques amb titulació d'arquitecte superior o arquitecte tècnic.
No es podran iniciar les obres abans que s'hagi realitzat la visita d'inspecció tècnica per a l'elaboració dels informes previs.
Tot i disposant d'aquest informe previ, no es podran presentar sol•licituds si ha transcorregut més d'un any a comptar de la data en què van finalitzar les obres de rehabilitació.
En cas d'habitatges destinats a ús propi, els ingressos de la unitat familiar ponderats no poden superar 4,21 vegades l'IRSC(Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).
Quan es tracti d'obres d'adaptació interior dels habitatges per a facilitar la mobilitat de les persones usuàries amb mobilitat reduïda o amb altres discapacitats, els ingressos familiars ponderats no poden superar 6,08 vegades l'IRSC.


Quin termini hi ha per sol•licitar els ajuts?

El termini de presentació de sol•licituds és de dos mesos des de la publicació de Resolució de convocatòria al DOGC, és a dir, fins al 21 de juny de 2010.


Quins ajuts es poden sol•licitar?

Préstecs preferencials individuals d'acord amb el conveni signat entre les entitats de crèdit i la Generalitat de Catalunya en data 9 de juliol de 2008
Subvencions


Quines són les condicions dels préstecs?

Les condicions préstecs preferencials, són les següents:

Individuals

Quantia màxima: no pot superar el pressupost protegible que sigui reconegut per la Generalitat i tindrà caràcter de bestreta per a la part d'aquests import corresponent a les subvencions que es reconeguin.

Garantia: l'estableix cada entitat.

Amortització: segons el tipus de garantia, es podria arribar a:
o Fins a 20 anys, inclosos 2 de carència , si és garantia hipotecària.
o Fins a 7 anys, inclosos 2 de carència, si és garantia d'un altre tipus.
o 3 anys a comptar des de la resolució aprovatòria de la subvenció, quan l'import del préstec inicial es limiti al de la subvenció sol•licitada.

Amortització anticipada: el prestatari s'obliga, en els casos que l'import de la subvenció es concedeix de forma individual, a destinar-la a l'amortització del capital viu del préstec, en la seva totalitat o en la part equivalent a la subvenció aprovada.

Interès màxim amb revisió anual:
o Amb garantia hipotecària: euribor a 1 any + 0,90 vigent en la data de formalització.
o Amb altres garanties: euribor a 1 any + 2% vigent en la data de la signatura.
o Per la part de la bestreta corresponent a la subvenció reconeguda per la Generalitat: euribor a 1 any +0,90%.

Comissions: exempt.


Quina és la quantia de la subvenció?

Segons el tipus d'obres a realitzar, la quantia de la subvenció és de:

A. El 40% en obres per assolir les condicions d'habitabilitat en habitatges usats amb un màxim de 8.400 €

B. Actuacions destinades a facilitar la mobilitat a l'interior de l'habitatge:
• El 40% en obres d'adaptació interior de l'habitatge destinades a facilitar la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda amb un màxim de 7.200 €
• El 40% en obres d'adaptació de l'ús de l'habitatge per altres discapacitats amb sistemes de demòtica o altres instruments tecnològics o mecànics, amb un màxim de 500 €.

C. El 25 % en obres d'adequació d'instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, Protecció al foc, sanejament i telecomunicacions a la normativa vigent amb unmàxim de 1000 €.

D. Obres de millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic:
• El 60% en obres d'intervenció en la part massissa de l'envolupant tèrmica i/o acústica a rehabilitar, més les obertures formades pel conjunt dels perfils més els vidres amb un màxim de 7.000 €
• El 40% en obres d'intervenció en la part massissa de l'envolupant tèrmica i/o acústica a rehabilitar amb un màxim de 4.000 €
• El 40% en obres d'intervenció en les obertures formades pel conjunt dels perfils més els vidres amb un màxim de 3.000 €

Aquestes subvencions són compatibles entre sí i poden ser acumulades.

Aquests ajuts es poden incrementar en un 10% de la subvenció, en els següents casos:

• Quan el sol·licitant de les obres en un habitatge, o edifici d'un sol habitatge, per a ús propi sigui:
- Menor de 35 anys
- Una família nombrosa
- Una família monoparental

• Quan l'habitatge sigui adaptabilitat per a destinar-lo a lloguer o venda protegida.

• Quan l'habitatge es trobi situat en una comarca o zona de muntanya, segons la Llei 2/1093, de 9 de febrer.

• Quan l'habitatge formi part d'un conjunt d'especial interès nacional declarat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la Llei 9/1992, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

L'import de la subvenció també es pot incrementar en un 5%, en el cas d'obres en el cas d'obres en edificis cedits amb contractes de masoveria urbana.
D'acord amb el que disposa l'article 3.D) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, s'entén per masoveria urbana el contracte en virtut del qual els propietaris d'un habitatge cedeixin l'ús, pel termini que s'acordi, a canvi que les persones cessionàries n'assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment ja sigui en elements comuns de l'immoble o en elements privatius de l'habitatge.

Quan es tracta d'obres de rehabilitació en edificis d'un sol habitatge d'ús residencial, el finançament és el corresponent a actuacions de rehabilitació d'edificis o d'habitatges, segons quina sigui l'actuació predominant.

La subvenció global serà el resultant de la suma de les subvencions de cada una de les actuacions.

Aquests ajuts són incompatibles amb:
• Els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges de fins a 6.000 € per a la posada al dia d'habitatges desocupats per a destinar-los a lloguer, previstos en el Decret 13/2010, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012.
• Els ajuts per la rehabilitació de l'adaptació de l'interior de l'habitatge per altres discapacitats que amb la mateixa finalitat atorga el Departament d'Acció Social i Ciutadania.


Què és el pressupost protegible?

Als efectes del càlcul dels ajuts, el pressupost protegible està constituït, en cada una de les actuacions previstes, pels següents conceptes:

- El pressupost d'execució material. Aquest pressupost és com a màxim el previst en les llicències municipals.
- Els honoraris facultatius.
- Els tributs que gravin les actuacions.
- Les despeses generals
- El benefici industrial
- Els costos de les diagnosis, estudis, informes, dictàmens o certificats tècnics previs a l'elaboració del projecte.

Cas que el pressupost total o parcial de cada actuació de rehabilitació superi la quantia de 30.000 €, cal incorporar tres ofertes de diferents proveïdors, excepte si ho hi ha en el mercat un nombre suficient d'entitats o bé si la despesa s'ha efectuat amb anterioritat a la sol•licitud de la subvenció. En cas que la persona beneficiària no triï l'oferta econòmica més avantatjosa, cal presentar una memòria explicativa que ho justifiqui.


Quin termini hi ha per fer les obres?

El termini d'execució de les obres no pot excedir de dos anys a comptar des de la data de notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció. Aquest termini potser prorrogat un any més pels Serveis competents de la Secretaria d'habitatge, de manera excepcional i per causes motivades i justificades.

En tot cas, s'ha de comunicar l'inici d'obres degudament emplenat segons model normalitzat per la Secretaria d'habitatge conjuntament amb el document de concessió de la llicencia d'obres a partir de l'any de la notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció o compromís del seu inici dins d'aquest termini o, si escau, la justificació motivada de la caus que impedeixi el seu inici.


Quan es rebran els ajuts?

L'atorgament dels ajuts restarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

El pagament de les subvencions es realitzarà de la manera següent:

A. Un primer pagament del 60% de l'import de la subvenció concedida, amb caràcter de bestreta, que es tramitarà quan el beneficiari o beneficiaria presenti la documentació següent:

1. El comunicat d'inici d'obres segons el formulari normalitzat per la Secretaria d'Habitatge.
Aquest formulari es pot trobar a Impresos i Formularis, a les Oficines locals d'habitatge i als Serveis competents de la Secretaria d'Habitatge.

2. Una o vàries factures per un import del 30% del pressupost de rehabilitació protegida.

3. Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), que acrediti que la persona beneficiaria de la subvenció està al corrent de les obligacions tributàries estatals. No caldrà presentar aquesta certificació si amb la sol•licitud de la subvenció s'ha autoritzat al Departament de Medi Ambient i Habitatge per a l'obtenció d'aquestes dades per via telemàtica.

4. Certificació d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

B. El pagament de la resta de l'import de la subvenció es tramita desprès de la justificació final de les actuacions subvencionades.
La justificació final de les actuacions es fa, dins del termini de 30 dies un cop acabades les obres , mitjançant la presentació de:

1. Document comunitat final d'obres, segons el formulari normalitzat per la Secretaria d'Habitatge, que es pot trobar Impresos i formularis amb els visats corresponents.

2. Justificació de la despesa de les obres protegides degudament complimentat segons el model normalitzat per la Secretaria d'habitatge, mitjançant la presentació de les factures i rebuts que acreditin els costos realitzats.

3. Nova certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), que acrediti que la persona beneficiaria de la subvenció està al corrent de les obligacions tributàries estatals.
No caldrà presentar aquesta certificació si amb la sol•licitud de la subvenció s'ha autoritzat al Departament de Medi Ambient i Habitatge per a l'obtenció d'aquestes dades per via telemàtica.

4. Nova certificació d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

En el cas que les obres protegides es trobin finalitzades en el moment que sigui proposada la concessió de les subvencions, i el sol•licitant hagi justificat la despesa , el pagament s'iniciarà a partir de la seva concessió.


Quines obligacions tenen les persones beneficiàries d'aquests ajuts?

Les obligacions d'aquestes persones són:

- Realitzar les actuacions subvencionades d'acord amb el projecte presentat i aprovat pels serveis competents en matèria de rehabilitació d'habitatges del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

- Comunicar al Departament de Medi Ambient i Habitatge :

- Qualsevol modificació en les actuacions i en la reassignació dels conceptes de despesa que preveuen els pressupostos inicialment presentats. Les modificacions degudament motivades, han de ser acceptades per l'òrgan que concedeixi la subvenció.

- L'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats publiques o privades, nacionals o comunitàries, a més de les ja consignades a la sol•licitud de subvenció. Si la persona beneficiaria obté un ajut addicional, el Departament de Medi Ambient i Habitatge pot minorar la subvenció atorgada.


- Retornar a l'Administració la totalitat de l'import de la subvenció rebuda, amb els interessos legals corresponents, en el cas de transmissió onerosa o gratuïta per actes intervius de l'habitatge per el qual s'hagin rebut ajuts, en el termini de cinc anys a comptar de la data de la concessió, llevat dels beneficiaris/àries de subvencions per a la rehabilitació d'edificis o habitatges amb la finalitat de destinar-los a venda o lloguer protegit. Els preus, rendes i altres condicions s'han d'ajustar als requisits que sobre preus màxims s'han establert en els articles 10 i 11 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al Dret a l'habitatge del 2009-2012.

- Per garantir el compliment d'aquesta obligació, la persona beneficiària ha de presentar els contractes de transmissió o d'ús dels habitatges un cop acabada l¡actuació de rehabilitació, amb les condicions de preus de venda o lloguers ajustades a la normativa d'habitatges protegits.

- En qualsevol publicitat de l'actuació subvencionada, cal fer constar el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.


Quina documentació cal presentar amb la sol•licitud?

Per a NOUS SOL·LICITANTS, juntament amb l'imprès de sol•licitud normalitzat per la Secretaria d'Habitatge:

1. Documentació jurídicoadministrativa

En tots els casos:

- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona que signa la sol•licitud i, si s'escau, de la documentació acreditativa de la representació de l'entitat en nom de la qual actua.

- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del document que acrediti la titularitat del sol•licitant.

- Full de sol•licitud de transferència bancària, segons model normalitzat. En el cas de varis propietaris solament les dades de la persona que acredita la representació.

- En el cas d'haver sol•licitat ajuts per la mateixa actuació a un altre Departament de la Generalitat de Catalunya o a una altra administració, cal aportar declaració responsable on s'indiqui l'ajut sol•licitat o, en el seu cas, obtingut.

- Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions .

- Declaració responsable conforme el sol•licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En el supòsit de persones no subjectes a aquestes obligacions, declaració responsable en aquest sentit.

En el cas que els sol·licitants siguin persones físiques:

Si tenen una porpietat compartida:

- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del document d'identificació de cadascun dels propietaris.

- Nomenament d'un representant dels propietaris, a l'efecte de la presentació i seguiment dels tràmits de la sol•licitud d'ajuts, així com del compliment de les obligacions que com a beneficiari correspongui als propietaris.

- Acord de la reunió on s'aprovin les obres de rehabilitació amb la relació annexa de propietaris, segons model normalitzat.

- En el cas que els sol·licitant/s siguin els arrendataris que realitzen les obres al seu càrrec i de conformitat amb la normativa aplicable: 

En el cas que els sol·licitant/s siguin els arrendataris que realitzen les obres al seu càrrec i de conformitat amb la normativa aplicable:

- Consentiment del propietari, o resolució administrativa o judicial de caràcter executiu, que la substituèixi (Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).

- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, o de l'últim rebut abonat.

2. Justificant d'ingresos

Només cal acreditar-los documentalment en cas que el sol·licitant o algun dels membres de la unitat familiar no estigui/n  obligat/s legalment a presentar la declaració sobre l'Impost de la renda de les persones físiques, ha d'acreditar els seus ingressos mitjançant declaració responsable (*) relativa a la base imposable general i de l'estalvi regulades en els articles 48 i 49, de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, sens perjudici de la possible comprovació administrativa.

En el cas de rehabilitació d'habitatges que es destinaran a lloguer protegit o a venda de preu concertat:

- Compromís del sol·licitant de destinació dels habitatges indicant el règim d'ús, segons model normalitzat per la Secretaria d'Habitatge.
- Compromís del sol·licitant conforme, un cop destinat l'habitatge rehabilitat al lloguer protegit o a venda de preu concertat, restarà subjecte a l'obligació de no ser objecte de transmissió onerosa o gratuïta per actes intervius en el termini de 5 anys.

En el cas d'un edifici d'un sol habitatge destinat a ús propi:

- Certificat d'empadronament del sol·licitant al municipi de l'habitatge a rehabilitar o declaració responsable que aquests habitatge serà el seu domicili habitual i permanent un cop rehabilitat i que no disposa de cap altre habitatge en propietat.

En el cas que el sol·licitant es trobi en situació de separació matrimonial o divorci:

- Conveni regulador de la separació o la sentència judicial que acrediti aquesta situació i el dret d'ús sobre l'habitatge.

En el cas de famílies nombroses o monoparentals:

- Acreditar amb el carnet corresponent aquesta situació.

En el cas d'adaptació de l'interior de l'habitatge per a persones amb mobilitat reduïda:

- Acreditar que a l'habitatge hi viuen persones majors de 70 anys, o aportar un certificat de l'ICASS (Institut Català d' Assistència i Serveis Socials)que acrediti el grau de limitació per desplaçar-se.

3. Documentació tècnica

- Projecte tècnic, bàsic i d'execució, degudament visat, per a totes aquelles obres en què la llicència d'obres així ho requereixi. Si no és el cas i segons les instruccions de la Direcció General de Qualitat de l' Edificació i Rehabilitació de l' Habitatge:
Memòria tècnica, amb la descripció de les obres a realitzar i documentació tècnica annexa complementària i necessària segons el tipus d' actuació per a la qual se sol·liciten els ajuts.
Croquis d'abans i de després de la rehabilitació, acotat amb indicació de la superfície útil.

- Pressupost de l'empresa que realitza les obres, degudament desglossat per a cada concepte, amb estat d'amidaments, preus unitaris. En el cas que s'executin diverses actuacions, cal presentar pressupostos parcials de cadascuna.
En el cas que en el transcurs de l'obra es produeixi un canvi d'empresa/es s'haurà d'aportar segons el cas, l'acta o l'acord dels promotors o promotores de les obres on es faci constar aquest fet i qualsevol altre modificació que afecti el pressupost de les obres o qualsevol altra documentació referida.

- Llicència municipal d'obres, o justificació de la seva sol•licitud. En tot cas, caldrà aportar la llicència municipal concedida amb la presentació del comunicat i/o certificat final d'obres i si s'escau les pròrrogues de la mateixa.

Per a SOL·LICITANTS que en la convocatòria del 2009 van presentar sol•licitud d'ajuts per a les mateixes obres de rehabilitació i NO HAN OBTINGUT RESOLUCIÓ FAVORABLE amb motiu de l'exhauriment de la dotació pressupostària:

- Imprès de sol•licitud d'ajuts normalitzat per la Secretaria d'Habitatge

- Declaració responsable conforme la documentació que va ser presentada anteriorment és vigent i no ha sofert cap modificació.


On s'han de presentar les sol•licituds?

Per més informació i per presentar les sol•licituds dirigiu-vos a les nostres oficines:
Plaça Maragall, 1 de Berga - Telf. 93.822.20.73 - brg@brgprogres.cat
horari: de dilluns a divendres de 2/4 d'11 a 13 h del matí i de dilluns a dijous de 17 a 19 h de la tarda.

 

 

 

 

Tornar