Tramitació dels ajuts a la rehabilitació

AJUTS PER A MILLORAR LES CONDICIONS INTERIORS DE MOBILITAT i HABITABILITAT DELS HABITATGES OCUPATS AL NUCLI ANTIC DE BERGA.

Qui pot demanar aquesta subvenció/ajut?

Són possibles beneficiaris/àries de la subvenció/ajut els propietaris i llogaters d’habitatges que siguin la seva residencia habitual i permanent, situats al nucli antic de Berga en l’àmbit definit pel del  PINNA, que vulguin millorar les condicions interiors de mobilitat i habitabilitat dels seus habitatges i que compleixin els requisits establerts en les bases reguladores de la subvenció/ajut.

 

En què consisteix aquesta subvenció/ajut?

El valor de cada actuació no podrà superar el total de 1.200 € per habitatge.

La quantia de la subvenció/ajut comprendrà la realització de la redacció d’un pressupost valorat, la direcció tècnica dels treballs i la valoració de la mà d’obra dels treballs, instal·lació a realitzar. El pressupost valorat i la direcció tècnica la realitzaran tècnics municipals o aquells a qui es nomeni expressament.

Els materials i elements a instal·lar aniran a càrrec dels beneficiaris/àries, llevat per aquells sol·licitants que la seva situació econòmica no permeti assumir-ho i els serveis socials emetin informe favorable. En aquests casos la subvenció/ajut podrà incloure el cost dels materials i elements a instal·lar.

 

Quines obres són objecte d'aquesta subvenció/ajut?

Aquelles que suposin que millorin la mobilitat i habitabilitat interior dels habitatges al nucli antic de Berga. Tindran prioritat les següents:

- Petites actuacions destinades a eliminar barreres arquitectòniques en l’interior de l’habitatge.

- Modificació de portes destinades a millorar la mobilitat de les persones en l’interior de l’habitatge.

- Modificació d'elements complementaris (manetes de les portes,espiells, claus de pas, botoneres, etc.)

- Actuacions de canvi d’una banyera per dutxa destinades a millorar la seguretat i la mobilitat de les persones en l’interior de l’habitatge.

- Instal·lació de barres, agafadors i seients de dutxa abatibles destinades a millorar la seguretat i la mobilitat de les persones en l’interior de l’habitatge.

- Millores en les instal·lacions d’aigua i electricitat destinades a millorar l’habitabilitat de l’habitatge.

- Petites reparacions de deficiències constructives de l’habitatge.

- Aquelles que els tècnics d’habitatge i dels serveis socials considerin necessàries i adients en el seu informe.

 

Quins requisits han de complir els beneficiaris?

- Estar empadronat a la Ciutat de Berga i constituir l’habitatge pel que es demana la subvenció/ajut la residencia habitual del sol·licitant i la seva unitat de convivència.

- No superar els beneficiaris/es o les unitats de convivència els ingressos mínims de el 2,35 vegades l’IRSC, corresponent a la zona B.

                           Zona B
 1 membre         22.719,10
 2 membres       23.421,75
 3 membres       24.429,13
 4 membres       24.516,13

 

Quin termini hi ha per presentar les sol·licituds?

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 13 de desembre de 2010.

 

Quina documentació s'ha de portar?

- Sol·licitud segons model normalitzat.

- Documentació relativa al sol·licitant i la dels membres que conformin la unitat de convivència i a la persona que el representa: fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE del sol·licitant i la dels membres de la unitat de convivència, si s'escau, del DNI/NIF/NIE de la persona que signa la sol·licitud i acreditació de la representació amb què actua.

- Còpia compulsada de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques de l’any 2009. En el cas que aquestes persones o alguna d'elles no estigués obligada a declarar, haurà de presentar una declaració responsable dels ingressos obtinguts en el període corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2009

- Declaració responsable sobre si s'han demanat o obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat i el volum d'aquest finançament, amb indicació del programa al qual s'acull i l'entitat atorgant i de no trobar-se inclòs en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, segons model normalitzat.

- Cas que els sol·licitants siguin llogaters dels habitatges autorització i vist-i-plau de la propietat de l’habitatge on es sol·liciti l’ajut, segons model normalitzat.

 


On s'han de presentar les sol•licituds?

Per més informació i per presentar les sol•licituds dirigiu-vos a les nostres oficines:
Plaça Maragall, 1 de Berga - Telf. 93.822.20.73 - brg@brgprogres.cat
horari: de dilluns a divendres de 2/4 d'11 a 13 h del matí i de dilluns a dijous de 17 a 19 h de la tarda.

 

Bases

Convocatòria

 

 

Tornar