Tramitació dels ajuts a la rehabilitació

AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DÚS RESIDENCIAL

Quin document previ cal tenir?

Tota obra de rehabilitació en elements comuns d'un edifici destinat a ús residencial, que vulgui acollir-se als ajuts, haurà de passar per una fase prèvia de justificació de la seva necessitat i idoneïtat: el Test de l'Edifici (TEDI).

Quina antiguitat ha de tenir l'edifici?

L'edifici ha d'haver estat construït abans de l'1 de gener de 1981, llevat dels següents casos:
• Millora de les condicions d'accessibilitat.
• Supressió de barreres arquitectòniques.
• Millora de la sostenibilitat i de l'eficiència energètica

La data de construcció s'acredita amb el certificat final d'obra o altre document que justifiqui l'antiguitat de l'edificació.

Queden excloses les sol•licituds d'ajuts per a d'instal•lació d'ascensor en d'edificis d'habitatges acabats amb posterioritat al 31 de desembre de 1996, els quals estan obligats per la normativa vigent a disposar d'aquesta instal•lació.


Qui pot optar aquests ajuts?

Poden optar a aquests ajuts les persones o entitats promotores de les obres de rehabilitació que siguin propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries dels edificis d'ús residencial que compleixin les condicions que estableix el capítol 3 del Decret 23/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012, en la seva condició de:

• Comunitats de propietaris.
• Titulars d'edificis d'habitatges d'ús residencial per a la rehabilitació d'elements comuns de l'edifici.

S'entén que són titulars, tant les persones amb títol de domini com amb qualsevol altre dret que permeti realitzar les actuacions de rehabilitació i complir amb les obligacions que corresponent al manteniment i conservació dels habitatges.


Quins altres requisits s'han de complir?

Haver passat l'avaluació tècnica prèvia per a la justificació de la necessitat i idoneïtat de l'actuació i disposar del resultat d'aquesta avaluació.
L'avaluació tècnica de l'habitatge consisteix en un informe previ a l'inici d'obres que es pot fer a través d'estudis, informes, dictàmens o certificats, elaborats per tècnics i tècniques amb titulació d'arquitecte superior o arquitecte tècnic.
No es podran iniciar les obres abans que s'hagi realitzat la visita d'inspecció tècnica per a l'elaboració dels informes previs.
S'exceptuen d'aquest requisit, les actuacions de rehabilitació d'elements de l'edifici amb risc greu i imminent, degudament acreditat.
• Les obres s'han d'ajustar al resultat de l'avaluació tècnica.
El model d'aquest informe és el document del Test de l'edifici (TEDI). És a disposició dels tècnics als col•legis professionals (Col•legi d'Arquitectes de Catalunya i Col•legis d'Aparelladors , Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Catalunya), des dels quals es proporcionarà l'aplicació informàtica per la seva execució i visat corresponent.
• Tot i disposant d'aquest informe previ, no es podran presentar sol•licituds si ha transcorregut més d'un any a comptar de la data en què van finalitzar les obres de rehabilitació.


Quin termini hi ha per sol•licitar els ajuts?

El termini de presentació de sol•licituds és de dos mesos des de la publicació de Resolució de convocatòria al DOGC, és a dir, fins al 21 de juny de 2010.


Quins ajuts es poden sol•licitar?

Préstecs preferencials individuals d'acord amb el conveni signat entre les entitats de crèdit i la Generalitat de Catalunya en data 9 de juliol de 2008
Subvencions


Quines són les condicions dels préstecs?

Les condicions préstecs preferencials, són les següents:

Individuals

Quantia màxima: no pot superar el pressupost protegible que sigui reconegut per la Generalitat i tindrà caràcter de bestreta per a la part d'aquests import corresponent a les subvencions que es reconeguin.

Garantia: l'estableix cada entitat.

Amortització: segons el tipus de garantia, es podria arribar a:
o Fins a 20 anys, inclosos 2 de carència , si és garantia hipotecària.
o Fins a 7 anys, inclosos 2 de carència, si és garantia d'un altre tipus.
o 3 anys a comptar des de la resolució aprovatòria de la subvenció, quan l'import del préstec inicial es limiti al de la subvenció sol•licitada.

Amortització anticipada: el prestatari s'obliga, en els casos que l'import de la subvenció es concedeix de forma individual, a destinar-la a l'amortització del capital viu del préstec, en la seva totalitat o en la part equivalent a la subvenció aprovada.

Interès màxim amb revisió anual:
o Amb garantia hipotecària: euribor a 1 any + 0,90 vigent en la data de formalització.
o Amb altres garanties: euribor a 1 any + 2% vigent en la data de la signatura.
o Per la part de la bestreta corresponent a la subvenció reconeguda per la Generalitat: euribor a 1 any +0,90%.

Comissions: exempt.


Quina és la quantia de la subvenció?

Segons el tipus d'obres a realitzar, per cada entitat que forma part de l'edifici, és de:

A. Obres de rehabilitació de patologies:

- El 50% en obres de patologies estructurals fins a un màxim de 7.000 €
- El 25 % en obres de deficiències constructives fins a un màxim de 2.000 €
- El 50% en la reparació d'elements en situació de risc fins a un màxim de 1.000 €

B. Obres per facilitar les condicions d'accessibilitat :

- El 60% en la creació d'un itinerari practicable que comporti instal•lar un ascensor fins a un màxim de 6.000 €
- El 45% en la instal•lació únicament d'ascensor fins a un màxim de 5.500 €
- El 45% en la supressió de barreres arquitectòniques fins l'ascensor existent fins a un màxim de 2.500 €

C. El 40% en obres d'adequació a la normativa aplicable de les instal•lacions comunitàries fins a un màxim de 2.600 €

D. Obres per la millora de la sostenibilitat, eficiència i rehabilitació energètica:

- El 60% en obres d'intervenció en la part massissa dels tancaments exteriors a rehabilitar, més les obres formades pel conjunt dels perfilsmés els vidres fins a un màxim de 7.700 €
- El 40% en obres d'intervenció en la part massissa dels tancaments exteriors a rehabilitar fins a un màxim de 4.000 €
- El 40% en obres d'intervenció en les obertures formades pel conjunt dels perfils més els vidres fins a un màxim de 3.000 €
- El 40% en obres d'instal•lació d'energies alternatives per a l'obtenció d'aigua calenta sanitària i d'energia elèctrica fins a un màxim de 4.000 €

Aquests imports es poden incrementar en un 10% en els casos següents:

- Quan l'edifici sigui rehabilitat per a destinar a venda o lloguer o altres usos admesos en dret.
- Quan l'edifici es trobi situat en una comarca o zona de muntanya, segons la Llei 2/1983, de 9 de març d'alta muntanya.
- Quan l'edifici formi part d'un conjunt d'especial interès nacional declarat pel Govern de la Generalitat de Catalunya , d'acord amb la Llei 9/1992, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

L'import de la subvenció també es pot incrementar en un 5%, en el cas d'obres en edificis cedits amb contractes de masoveria urbana.
D'acord amb el que disposa l'article 3.D) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, s'entén per masoveria urbana el contracte en virtut del qual els propietaris d'un habitatge cedeixin l'ús, pel termini que s'acordi, a canvi que les persones cessionàries n'assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment ja sigui en elements comuns de l´immoble o en elements privatius de l'habitatge.

Quan es tracta d'obres de rehabilitació en edificis unifamiliars d'ús residencial, el finançament és el corresponent a actuacions de rehabilitació d'edificis o d'habitatges, segons quina sigui l'actuació predominant.

En el supòsit que les obres de rehabilitació les promogui una comunitat de propietaris dels quals menys del 70% utilizen els habitatges com a residència habitual i permanent, el reconeixement de la subvenció es farà només per als habitatges que es destinin a aquesta finalitat, ja siguin ocupats per les persones propietàries o per la persona llogatera.

La subvenció global serà la resultant de la suma de les subvencions de cada una de les actuacions.


Quines entitats es tenen en compte per al càlcul de les subvencions?

Totes les entitats que formen part de l'edifici que es rehabilita sempre que siguin unitats jurídicament independents i es destinin a habitatge o local.
En cap cas els locals situats en planta soterrani, destinats a aparcament o traster es comptabilitzaran per al càlcul de la subvenció.
En el cas d'edificis de varies escales, només computen els habitatges o locals que formen part de les escales objecte de rehabilitació.


Què és el pressupost protegible?

Als efectes del càlcul dels ajuts, el pressupost protegible està constituït, en cada una de les actuacions previstes, pels següents conceptes:

- El pressupost d'execució material. Aquest pressupost és com a màxim el previst en les llicències municipals.
- Els honoraris facultatius.
- El cost de les llicències o autoritzacions administratives
- Els tributs que gravin les actuacions.
- Les despeses generals
- El benefici industrial
- Els costos de les diagnosis, estudis, informes, dictàmens o certificats tècnics previs a l'elaboració del projecte.

Si en el mateix edifici es projecta executar obres de rehabilitació que consisteixen en diverses actuacions, s'haurà de presentar el pressupost degudament separat per cada una de les actuacions.

Les despeses de caràcter conjunt s'atribuiran a cada una de les actuacions en proporció a la seva quantia.

Cas que el pressupost total o parcial de cada actuació de rehabilitació superi la quantia de 30.000 €, cal incorporar tres ofertes de diferents proveïdors, excepte si ho hi ha en el mercat un nombre suficient d'entitats o bé si la despesa s'ha efectuat amb anterioritat a la sol•licitud de la subvenció. En cas que la persona beneficiària no triï l'oferta econòmica més avantatjosa, cal presentar una memòria explicativa que ho justifiqui.


Quin termini hi ha per fer les obres?

El termini d'execució de les obres no pot excedir de dos anys a comptar des de la data de notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció. Aquest termini potser prorrogat un any més pels Serveis competents de la Secretaria d'habitatge, de manera excepcional i per causes motivades i justificades.

En tot cas, s'ha de comunicar l'inici d'obres degudament emplenat segons model normalitzat per la Secretaria d'habitatge conjuntament amb el document de concessió de la llicencia d'obres a partir de l'any de la notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció o compromís del seu inici dins d'aquest termini o, si escau, la justificació motivada de la caus que impedeixi el seu inici.


Quan es rebran els ajuts?

L'atorgament dels ajuts restarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

El pagament de les subvencions es realitzarà de la manera següent:

A. Un primer pagament del 60% de l'import de la subvenció concedida, amb caràcter de bestreta, que es tramitarà quan el beneficiari o beneficiaria presenti la documentació següent:

1. El comunicat d'inici d'obres segons el formulari normalitzat per la Secretaria d'Habitatge.
Aquest formulari es pot trobar a Impresos i Formularis, a les Oficines locals d'habitatge i als Serveis competents de la Secretaria d'Habitatge.

2. Una o vàries factures per un import del 30% del pressupost de rehabilitació protegida.

3. Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), que acrediti que la persona beneficiaria de la subvenció està al corrent de les obligacions tributàries estatals. No caldrà presentar aquesta certificació si amb la sol•licitud de la subvenció s'ha autoritzat al Departament de Medi Ambient i Habitatge per a l'obtenció d'aquestes dades per via telemàtica.

4. Certificació d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

B. El pagament de la resta de l'import de la subvenció es tramita desprès de la justificació final de les actuacions subvencionades.
La justificació final de les actuacions es fa, dins del termini de 30 dies un cop acabades les obres , mitjançant la presentació de:

1. Document comunitat final d'obres, segons el formulari normalitzat per la Secretaria d'Habitatge, que es pot trobar Impresos i formularis amb els visats corresponents.

2. Justificació de la despesa de les obres protegides degudament complimentat segons el model normalitzat per la Secretaria d'habitatge, mitjançant la presentació de les factures i rebuts que acreditin els costos realitzats.

3. Nova certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), que acrediti que la persona beneficiaria de la subvenció està al corrent de les obligacions tributàries estatals.
No caldrà presentar aquesta certificació si amb la sol•licitud de la subvenció s'ha autoritzat al Departament de Medi Ambient i Habitatge per a l'obtenció d'aquestes dades per via telemàtica.

4. Nova certificació d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

En el cas que les obres protegides es trobin finalitzades en el moment que sigui proposada la concessió de les subvencions, i el sol•licitant hagi justificat la despesa , el pagament s'iniciarà a partir de la seva concessió.


Quines obligacions tenen les persones beneficiàries d'aquests ajuts?

Les obligacions d'aquestes persones són:

- Realitzar les actuacions subvencionades d'acord amb el projecte presentat i aprovat pels serveis competents en matèria de rehabilitació d'habitatges del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

- Comunicar al Departament de Medi Ambient i Habitatge :

- Qualsevol modificació en les actuacions i en la reassignació dels conceptes de despesa que preveuen els pressupostos inicialment presentats. Les modificacions degudament motivades, han de ser acceptades per l'òrgan que concedeixi la subvenció.

- L'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats publiques o privades, nacionals o comunitàries, a més de les ja consignades a la sol•licitud de subvenció. Si la persona beneficiaria obté un ajut addicional, el Departament de Medi Ambient i Habitatge pot minorar la subvenció atorgada.

- En qualsevol publicitat de l'actuació subvencionada, cal fer constar el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.


Quina documentació cal presentar amb la sol•licitud?

Per a NOUS SOL·LICITANTS, juntament amb l'imprès de sol•licitud normalitzat per la Secretaria d'Habitatge:

1. Documentació jurídicoadministrativa

En tots els casos:

- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona que signa la sol•licitud i, si s'escau, de la documentació acreditativa de la representació de l'entitat en nom de la qual actua.
En cas que es produeixi un canvi durant la tramitació de la sol•licitud s'ha de comunicar i aportar les dades i documents del nou representant.

- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del document que acrediti la titularitat del sol•licitant: propietat, usdefruit, o dret d'ús, si escau, llevat que el promotor de les obres sigui una comunitat de propietaris.

- En el cas d'haver sol•licitat ajuts per la mateixa actuació a un altre Departament de la Generalitat de Catalunya o a una altra administració, cal aportar declaració responsable on s'indiqui l'ajut sol•licitat o, en el seu cas, obtingut.

- Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions .

- Declaració responsable conforme el sol•licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En el supòsit de persones no subjectes a aquestes obligacions, declaració responsable en aquest sentit.

- Full de sol•licitud de transferència bancària segons model normalitzat. En el cas que els sol•licitants siguin comunitats de propietaris cal indicar les dades d'un compte obert a nom de la comunitat.

- En el cas d'haver sol•licitat ajuts per a la mateixa actuació a un altre departament de la Generalitat o a una altra administració, cal aportar declaració responsable on s'indiqui l'ajut sol•licitat o, si escau, obtingut.

En el cas que el promotor de la rehabilitació sigui una comunitat de propietaris:

- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del document d'identificació de la comunitat (CIF o equivalent).

- Nomenament d'un representant de la comunitat de propietaris, a l'efecte de la presentació i seguiment dels tràmits de la sol•licitud d'ajuts així, així com del compliment de les obligacions que com a beneficiari correspongui a la comunitat.

- Acta de la comunitat de propietaris on s'aprovin les obres de rehabilitació amb la relació annexa de copropietaris signada pels representants de la comunitat, segons model normalitzat per la Secretaria d'Habitatge.

En el cas que els promotors de la rehabilitació siguin persones físiques i ostentin la propietat compartida:

- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del document d'identificació de cadascun dels propietaris.

- Nomenament d'un representant dels copropietaris, als efectes de la presentació i seguiment dels tràmits de la sol•licitud d'ajuts, així com el compliment de les obligacions que com a beneficiaris correspongui als copropietaris.

- Acord de la reunió on s'aprovin les obres de rehabilitació amb la relació annexa de copropietaris, segons model proporcionat per la Secretaria d'Habitatge

2. Documentació tècnica

- Projecte tècnic, bàsic i d'execució, degudament visat, per a totes aquelles obres en què la llicència d'obres així ho requereixi i segons el que estableix la circular de la Direcció General de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge (DGQERH). Si no és el cas:
• Memòria tècnica, amb la descripció de les obres a realitzar i documentació tècnica annexa complementària i necessària segons el tipus d' actuació per a la qual se sol•liciten els ajuts.

- Pressupost de l'empresa que realitza les obres, degudament desglossat per a cada concepte, amb estat d'amidaments, preus unitaris i resum de pressupostos segons el model normalitzat. En el cas que s'executin diverses actuacions, cal presentar pressupostos parcials de cadascuna.
En el cas que en el transcurs de l'obra es produeixi un canvi d'empresa/es s'haurà d'aportar segons el cas, l'acta o l'acord dels promotors o promotores de les obres on es faci constar aquest fet i qualsevol altre modificació que afecti el pressupost de les obres o qualsevol altra documentació referida.

- Llicència municipal d'obres, o justificació de la seva sol•licitud. En tot cas, caldrà aportar la llicència municipal concedida i també les pròrrogues d'aquesta llicència, si es produeixen, amb la presentació del comunicat i/o certificat final d'obres.

- En el cas d'obres començades per risc greu i imminent, s'ha de presentar l'Ordre d'execució vigent i actualitzada, així com el certificat municipal acreditatiu que complementi l' esmentada ordre d'execució.

3 Altre documentació, si escau:

- Certificat final d'obres del/s tècnic/s visat pels col•legis professionals respectius.

- En el cas d'instal•lacions d'ascensors cal aportar el certificat d'alta de la posada en marxa i de compliment del reglament d'aparells elevadors ascensors amb marcatge CE per part del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, mitjançant les entitats col•laboradores (ECA o ICIT).

- En el cas de la instal•lació de plataformes elevadores verticals cal aportar el certificat conforme la instal•lació compleix la Directiva 98/37/CE de màquines i del Reial Decret 1644/2008 (BOE), per part del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, mitjançant les entitats col•laboradores (ECA o ICIT).

Per a SOL·LICITANTS que en la convocatòria del 2009 van presentar sol•licitud d'ajuts per a les mateixes obres de rehabilitació i NO HAN OBTINGUT RESOLUCIÓ FAVORABLE amb motiu de l'exhauriment de la dotació pressupostària:

- Imprès de sol•licitud d'ajuts normalitzat per la Secretaria d'Habitatge

- Declaració responsable conforme la documentació que va ser presentada anteriorment és vigent i no ha sofert cap modificació.


On s'han de presentar les sol•licituds?

Per més informació i per presentar les sol•licituds dirigiu-vos a les nostres oficines:
Plaça Maragall, 1 de Berga - Telf. 93.822.20.73 - brg@brgprogres.cat
horari: de dilluns a divendres de 2/4 d'11 a 13 h del matí i de dilluns a dijous de 17 a 19 h de la tarda.

 

 

 


 

Tornar