Tramitació dels ajuts a la rehabilitació

AJUTS DEL PROGRAMA PER A L'ADAPTACIÓ O L'ACCESSIBILITAT D'HABITATGES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Aquest ajut te l'objectiu de fomentar les inversions per a l'adaptació o l'accessibilitat de l'habitatge de la persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, per tal de fer-lo accessible i funcional, i facilitar la seva autonomia personal, mitjançant l'atorgament d'ajuts a fons perdut.

A qui va dirigit?

Poden ser persones beneficiàries les persones amb discapacitat que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que superin el barem de mobilitat reduïda.

Requisits que s’han de complir.

a) Acreditar la residència legal i domicili a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones que tenen reconeguda la condició de persones catalanes retornades, a les quals no s’exigeix el període mínim de residència, d’acord amb el que disposa la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i els seus descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996.
A l’efecte de residència legal a Catalunya, la residència continuada no es considerarà interrompuda per absències inferiors a 90 dies l’any.

b) Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i superar el barem de mobilitat reduïda.
La valoració de la discapacitat i de la superació del barem de mobilitat reduïda l’efectuen els serveis de valoració i orientació corresponents.

c) Els ingressos anuals nets de la persona beneficiària corresponent a l’any anterior a la convocatòria no poden superar 4 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya també de l’any anterior a la convocatòria. Aquesta quantia s’incrementa un 30% per cada persona membre de la unitat familiar o de la unitat de convivència que no tingui ingressos superiors a l’indicador de renda de suficiència de l’any anterior a la convocatòria.
Es consideren unitats familiars o de convivència les establertes als articles 2 i 3 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
A l’efecte del càlcul d’ingressos que preveuen els dos paràgrafs anteriors, les persones membres a càrrec afectats per una discapacitat del 33% o superior computaran com dos.
No es tenen en compte com a ingressos personals els que pot percebre la persona beneficiària provinents d’ajuts de qualsevol naturalesa, si tenen la finalitat d’atendre les despeses derivades de la necessitat de concurs d’una altra persona per dur a terme els actes essencials de la vida.

d) L’habitatge objecte de les actuacions ha de ser l’habitual on estigui empadronada la persona amb discapacitat, i en l’àmbit territorial de Catalunya.

e) Les propostes de solucions per a l’adaptació o l’accessibilitat de l’habitatge han de ser funcionals i accessibles, d’acord amb les seves característiques, i han de garantir la seguretat de la persona amb discapacitat, d’acord amb la normativa vigent aplicable.
L’informe tècnic efectuat per l’òrgan competent de l’ICASS tindrà en compte la valoració del grau de funcionalitat i la seguretat de la solució proposada, l’adequació dels elements utilitzats i la proporcionalitat del pressupost als preus de mercat.

f) Les actuacions objecte de l’ajut s’han de iniciar i realitzar parcialment o totalment durant l’anualitat en què se sol•licita l’ajut, llevat que per causa justificada, no imputable a la persona beneficiaria, s’hagin d’iniciar durant l’exercici següent.

Quines actuacions són subvencionables?

Són actuacions subvencionables les següents:
a) Accés a l’habitatge:
Construcció de rampes o, en cas que no siguin viables, solucions tècniques de tipus plataformes elevadores especials per a persones amb mobilitat reduïda.
Modificació de portes d’accés.
Pavimentació o modificació de pavimentació perimetral de l’habitatge per un altre d’antilliscant.
Modificació de la balconera de sortida exterior.
Anivellament d’espais.
Col·locació de passamans (60,10 € /metre lineal).
Instal·lació d’ascensor, canvi de cabina per altre accessible, portes i botoneres, instal•lació per a portes obertes, etc.
Obres de modificació de l’escala o espais comuns de l’edifici per motiu de la instal•lació de plataformes o ascensors
Modificació d’elements complementaris (manetes de les portes, espiells, claus de pas, botoneres, etc.).
b) Aparells fixos:
Plataforma elevadora vertical amb el corresponent contracte de manteniment de l’aparell.
Plataforma per pujar escales.
Plataforma de seient puja escales.
c) Interior de l’habitatge:
Adaptació total de l’habitatge
Adaptació total o parcial de la cambra de bany. La instal•lació de barres i seient
de dutxa abatible es consideren quan estan inclosos dins l‘adaptació completa del
bany o en l’adaptació de la dutxa.
Construcció de la cambra de bany.
Adaptació de la cuina (adaptar l’alçada del taulell de cuina, instal•lació de mòduls
adaptats extraïbles amb sòcol més alt, instal•lació de mòduls superiors amb
mecanisme de pujada i baixada i supressió de mòduls inferiors per a l’apropament
de la cadira de rodes)
Obres de modificació d’elements o espais per la instal•lació d’elements de millora
de l’accessibilitat com a grues de sostres, plataformes, etc
Modificació de portes i/o balconeres per fer-les accessibles.
Modificació de parets divisòries per millorar l’accessibilitat dels espais.
Substitució de paviment per un altre antilliscant.
Col·locació de passamans.
Petites rampes interiors.

La tipologia de les actuacions subvencionables és la següent:

a) Habitatge habitual:
1. Reforma completa: canvis en la distribució original de l’habitatge i adaptació de les noves peces i/o elements (sala, cuina, passadissos, cambres de bany, dormitoris, portes, etc.) amb l’objectiu de suprimir barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat.
2. Reforma parcial: adaptació d’una o més peces de l’habitatge amb enderrocs d’envans (ampliació i adaptació interior) o sense enderrocs d’envans (només adaptació interior) amb l’objectiu de suprimir barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat.
3. Altres: petits canvis d’elements aïllats subjecte de valoració per l’equip tècnic de l’òrgan competent de l’ICASS.

b) En l’adquisició o lloguer d’habitatge de fàcil adaptació:
1. Reforma completa: canvis en la distribució original de l’habitatge i adaptació de les noves peces i/o elements (sala, cuina, passadissos, cambres de banys, dormitoris, portes, etc.) amb l’objectiu de suprimir barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat.
2. Reforma parcial: adaptació d’una o més peces de l’habitatge amb enderrocs d’envans (ampliació i adaptació interior) o sense enderrocs d’envans (només adaptació interior) amb l’objectiu de suprimir barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat.
3. Altres: petits canvis d’elements aïllats subjecte de valoració per l’equip tècnic de l’òrgan competent de l’ICASS.

c) En l’adquisició d’habitatge unifamiliar de nova construcció:
1. Instal·lació d’ascensor o solucions tècniques de tipus plataformes elevadores per superar desnivells d’una o més plantes a l’interior de l’habitatge.
2. Modificacions interiors de l’habitatge i adaptació de les noves peces i/o elements (cuina, cambra de bany, amplada de portes i passadissos, modificació de balconeres per accés a l’exterior) amb l’objectiu de suprimir barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat. Només es té en compte la diferència de cost entre els elements que figuren originàriament en la memòria del projecte i els elements i/o modificacions proposades per adaptar l’habitatge a les necessitats de la persona amb discapacitat.

d) En la construcció d’habitatge unifamiliar quan les característiques del terreny no permetin solucions en una única planta:
Instal·lació d’ascensor o plataforma elevadora vertical per superar desnivells d’una o més plantes.

e) Als elements comuns d’edificis plurifamiliars existents:
Qualsevol intervenció d’adaptació, sigui obra o solució tècnica, que afecti els espais comunitaris, d’acord amb la normativa vigent.

S’exclouen de les actuacions subvencionables:
a) Aquells elements que no suposin una supressió de barreres arquitectòniques pel fet de ser ornamentals.
b) Modificacions que no suposin una supressió de barreres arquitectòniques pel fet de no ser practicables o adaptades tipus dutxes amb desnivell i superfície inferior a 0.90 m², mampares i rentamans amb peu o moble.
c) Formació de rampes d’accés a l’habitatge, en cas d’adquisició d’habitatge unifamiliar de nova construcció.
d) Qualsevol tipus d’obra d’adaptació d’espais (rampes, cambra de bany, cuina, portes, paviment) quan es tracti de construcció d’habitatge unifamiliar (de nova creació).

Quina és la quantia dels ajuts?

La quantia màxima a concedir serà el 80% del preu mitjà del mercat de cada una de les actuacions subvencionades sempre que aquest no superi:

a) Per a obres de supressió de barreres arquitectòniques a l’habitatge, 4.614,60 euros.
b) Per a l’adquisició i la instal·lació de plataformes elevadores especials per a persones amb mobilitat reduïda, 3.093,30 euros.

Aquests dos conceptes es poden demanar simultàniament.

A aquests efectes computa el total de les quanties concedides per aquestes actuacions en els cinc anys anteriors.
Les quanties establertes en els punts a) i b) s’incrementen un 25% en el supòsit que la persona interessada convisqui amb una altra persona del seu nucli familiar o convivencial, d’acord amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, que per la seva discapacitat pugui necessitar les adaptacions objecte de la subvenció.
Aquestes quanties s’abonaran en un sol pagament.

Com i quan es justifiquen les actuacions?

La justificació del compliment de la finalitat i de l’aplicació dels ajuts es realitzarà en el termini d’un any a partir de la data de la notificació de la resolució, mitjançant les factures i rebuts o documents justificatius de pagament, corresponents al 100% de la despesa realitzada, d’acord amb el que disposa la resolució de concessió.
Els Serveis d’Atenció a les Persones poden revisar els ajuts ja concedits i modificar-ne la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

En el cas de les sol·licituds no ateses per manca de disponibilitat pressupostària, els justificants podran correspondre a l’exercici anterior o a la present convocatòria dins el termini d’un any a partir de la data de la notificació de la resolució.

Obligacions del beneficiari i control

Les persones beneficiàries dels ajuts han de facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb la normativa vigent.
L’ens concedent pot revisar els ajuts concedits i modificar-ne la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

Quina documentació cal presentar?

a) Fotocòpia compulsada o original i fotocòpia del DNI o NIE vigent de la persona amb discapacitat i, si s’escau, de la persona representant.
b) Declaració expressa de residència efectiva a Catalunya.
c) Certificació dels respectius padrons municipals, en què s’acrediti el temps de residència.
d) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors/creditores particulars, de la persona beneficiària, sense cap esmena. Disponible a l’adreça http://www.gencat.net/economia/pressupostos/transfer.doc.
e) Certificat de convivència.
f) Pressupost original signat i/o segellat, referit a l’any en curs i desglossat per conceptes amb preus unitaris.
g) Croquis amb mides i distribució d’elements i fotos d’abans de les reformes.
h) Croquis amb mides i distribució d’elements i fotos de després de les reformes.
En cas que l’obra afecti elements comuns de l’edifici:
i) Còpia de l’acta de reunió de la comunitat de propietaris i propietàries on consti la conformitat de la majoria simple dels propietaris, en el cas d’obres de supressió de barreres arquitectòniques amb un cost superior a tres mensualitats ordinàries de la quota de els despeses comunes de la comunitat.
En cas d’obres de supressió de barreres arquitectòniques amb un cost inferior a tres mensualitats ordinàries de la quota de els despeses comunes de la comunitat, serà suficient aportar una certificació del/de la president/a de la comunitat de propietaris on s’especifiqui el tipus d’obra a efectuar, la part que li correspon pagar a la
persona interessada, així com que l’import de l’obra no supera les tres mensualitats ordinàries de la quota de les despeses comunes de la comunitat.
En el supòsit de no disposar de l’acta de la comunitat, la certificació del/de la president/a o de l’aprovació, pot aportar-se una autorització administrativa del Departament d’Acció Social i Ciutadania o una autorització judicial.
j) Sol·licituds dels permisos d’obra i d’instal·lació preceptius (permís municipal, permís del Departament corresponent de la Generalitat, etc.), d’acord amb la reforma a efectuar.
k) Documentació acreditativa de tots els ingressos de la unitat econòmica de convivència referits a l’any anterior a la convocatòria o autorització al Departament d’Acció Social i Ciutadania a efectuar les consultes necessàries a l’Agencia Estatal d’Administració Tributària, a l’efecte de comprovar que es compleixen les condicions requerides per a l’accés a l’ajut sol·licitat i a revisar-les fins l’extinció de l’ajut.
l) En cas de cessió o arrendament, s’ha d’adjuntar còpia de la notificació al propietari de la realització de les obres.

Quin termini hi ha per presentar les sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre i fins el 30 de setembre de 2010·

Les sol·licituds presentades en les convocatòries anteriors i fins a la data d’entrada en vigor d’aquesta convocatòria que no hagin estat ateses per manca de disponibilitat pressupostària es tindran per incorporades a la present convocatòria, sempre que s’acrediti el compliment dels requisits establerts.
En aquests casos no caldrà presentar una nova sol·licitud.

On s’han de presentar les sol·licituds?

El centre més proper al municipi de Berga on es tramiten aquestes sol·licituds és al Centre d’atenció a persones discapacitades de Terrassa (CAD Terrassa) al carrer Prat de la Riba, 30-32, telf. 93.785.83.00.


 
Per més informació consultar a l'apartat de Serveis d'aquesta web o dirigir-vos a les nostres oficines:
Plaça Maragall, 1 de Berga - Telf. 93.822.20.73 - brg@brgprogres.cat
horari: de dilluns a divendres de 2/4 d'11 a 13 h del matí i de dilluns a dijous de 17 a 19 h de la tarda.

Normativa

Sol·licitud

 

 

 

 

Tornar