Tramitació dels ajuts a la compra

CONVOCATÒRIA D'AJUTS A L'ADQUISICIÓ D'UN HABITATGE EXISTENT CONCERTAT

1. Què es considera un habitatge existent concertat?

Es consideren habitatges existents concertats els habitatges següents:

A. Habitatges nous, construïts o en construcció, sobre sòl que segons el planejament urbanístic es destinen a ús residencial però sense qualificació especifica que impliqui la destinació obligatòria a habitatge amb protecció oficial.

B. Habitatges usats no qualificats en cap tipologia de protecció.

 


2. Quines són les condicions per a poder gaudir d'aquesta subvenció?

La subvenció s'ha de demanar dins de la corresponent convocatòria i la podran rebre les persones adquirents d'aquests habitatges sempre que es compleixin les següents condicions :

A. Que tinguin uns ingressos familiars ponderats inferiors a 4,21 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

B. Que compleixen les condicions de primer accés a la propietat.

C. Que l'habitatge adquirit estigui construït o que la llicència de construcció hagi estat sol•licitada abans de l'1 d'agost de 2008.

D. Que s'hagi formalitzat el contracte de compravenda a partir de l'1 d'octubre de 2009.

E. Que el preu d'adquisició per m2 útil d'habitatge, depenent de la zona on es troben ubicats els habitatges, no superi :

Zona B         2.600 €/m2

En tot cas, el preu màxim per habitatge, serà el resultat de multiplicar el preu màxim per m2 per la superfície útil de l'habitatge i no podrà superar els valors següents:

Zona B     200.000 €


El preu màxim per m2 de garatges i trasters vinculats o venuts en el mateix acte dins el mateix edifici no pot superar, incloent-hi la part d'elements comuns:

Zona B : el 42% del preu màxim per m2 útil de venda de l'habitatge.

 


3. Els ingressos són bruts o nets?

El càlcul dels ingressos es farà d'acord amb la suma de les quanties de la base imposable general i de l'estalvi de la declaració o declaracions de la renda de les persones físiques, corresponents al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la sol•licitud de finançament qualificat, presentada per cadascun dels membres de la unitat familiar.

 


4. Quines són les condicions de primer accés a la propietat?

S'entén que reuneixen la condició de primer accés a l'habitatge en propietat, les persones adquirents que no tinguin, ni hagin tingut amb anterioritat cap habitatge en propietat, o que sent-ne titulars:
A. No en disposin del dret d'ús o gaudi, o bé
B. Que el valor de l'habitatge en propietat, d'acord amb la normativa de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials, no superi el 25% del preu màxim de venda de l'habitatge que adquireixen.

 

5. Què implica l'obtenció d'aquests ajuts?

L'obtenció de la subvenció implica, durant el període de 15 anys a comptar des del reconeixement del dret a l' ajut, l'obligació de respectar en les posteriors transmissions els preus màxims de venda aplicables a l'habitatge concertat de Catalunya .
Aquesta obligació s'ha de fer constar expressament en l'escriptura de compravenda, a efectes de la inscripció en el Registre de la Propietat, on s'han de fer constar expressament mitjançant nota marginal.

 


6. Quina és la quantia de la subvenció?

La quantia de la subvenció és el 2% del preu de venda de l'habitatge.

 


7. Quin termini hi ha per sol•licitar els ajuts?

El termini de presentació de sol•licituds és d'un mes des de l'endemà de la publicació de Resolució de convocatòria al DOGC, és a dir, fins al 14 de maig de 2010.

 

8. Quina és la documentació que cal adjuntar a la sol•licitud?

La sol•licitud s'ha de presentar amb el model normalitzat per la Secretaria d'Habitatge i els documents que cal adjuntar-hi són:
- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada el DNI/NIF de la/es persona/es sol•licitant/s.
- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de compravenda on consti el preu d'adquisició de l'habitatge.
- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la declaració de l'Impost sobre la renda de les persones físiques del període immediatament anterior a la sol•licitud, un cop vençut el termini de presentació, de la persona o les persones adquirents (any 2008).
En el cas que aquestes persones o alguna d'elles no estigués obligada a declarar, haurà de presentar una declaració responsable dels ingressos obtinguts en el període corresponent (any 2008).
- Habitatges usats/nous amb obres acabades: còpia de la cèdula d'habitabilitat.
- Habitatges en construcció: certificat tècnic indicant la superfície útil i la data d'inici de les obres.
- Full de transferència bancària segons model normalitzat.
- Declaració responsable de:
- No trobar-se inclòs en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Declaració d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Si s'han demanat o obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat i el volum d'aquest finançament, amb indicació del programa al qual s'acull i l'entitat concedent. En cas de no haver-ne sol•licitat d'altres, declaració responsable en aquest sentit.

 

9. On presentar les sol•licituds?

Les sol•licituds s'han de presentar a:
Secretaria d'Habitatge (C/ Aragó, 244, Barcelona)

Serveis territorials d'Habitatge
Girona: C. dels Banyoles, 17, acc.
Lleida: C. Clot de les Monges, 6-8
Tarragona: C. Ramon i Cajal, 59
Terres de l'Ebre: C. Sant Ildefons, 6 (Tortosa)

Departament de Medi Ambient i Habitatge (av. Diagonal 523-525, Barcelona)

 

Per més informació dirigiu-vos a les nostres oficines:
Plaça Maragall, 1 de Berga - Telf. 93.822.20.73 - brg@brgprogres.cat
horari: de dilluns a divendres de 2/4 d'11 a 13 h del matí i de dilluns a dijous de 17 a 19 h de la tarda.

 

 

 

 

Tornar