LLISTAT DEFINITIU ADMESOS / NO ADMESOS PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Resolució de la Presidenta del Consell d’Administració 27/2020, de data 26 d’octubre de 2020. Extracte de la resolució


 

PROCEDIMENT                                                         

 

Procés de selecció d’una plaça de personal fixe d’auxiliar administratiu/va, a la societat BRG Progrés, SLU. Llista DEFNITIVA d’admesos/es i exclosos/es al procés de selecció. Nomenament del Tribunal. Data celebració fase oposició.

 

Motivació.-

 

Per resolució de la Presidenta de la societat municipal, BRG Progres SLU, número 21/2020 de data 3 d’agost de 2020, es va aprovar les bases reguladores pel procés de selecció per a la provisió, per concurs oposició lliure, d’una plaça de personal d’un auxiliar administratiu/va vacant existent a la plantilla de personal laboral BRG Progres, SLU.

 

El 11 d’agost de 2020 les bases i la convocatòria del procés de selecció, es van publicar al BOPB.

 

Transcorregut el termini per a la presentació de les sol·licituds pels interessat/des i d’acord amb la base 6ena,“Forma i termini de presentació de instancies/sol·licituds i admissió”, els serveis de BRG van elaborat  la corresponent llista provisional d’admesos/es i exclosos/es La llista es va resoldre amb resolució de la presidència numero 24/2020 de data 30 de setembre de 3030.

 

La llista PROVISIONAL d’admesos/es i exclosos/es, es va fer publica en data 1 d’octubre de 2020 al tauler d’edictes i la pagina web indicada a les bases, i començar un termini l’endemà de 10 dies hàbils per a presentar esmenes i possibles reclamacions.

 

En aquest període es va rebre reclamació de l’aspirant amb DNI 43637070 K, que va ser declarat no admès, al no haver aportat el títol mínim requerit per participar en aquest procés. Aquet interessat va aportat documentació requerida.

 

El tràmit de publicació que s’esmenta substitueix la notificació individuals als interessats/des, tal om disposa l’article 45 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, LPACAP 3972015, d’1 d’octubre. Base 6ena.

 

Vistos els antecedents exposats i d’acord amb les facultats d’aquesta Presidenta, resolc:

 

PRIMER.- Aprovar la llista DEFINITIVA  d’admesos/es i no admesos/es, al procés de selecció per a la provisió, per concurs oposició lliure, d’una plaça de personal d’un auxiliar administratiu/va vacant existent a la plantilla de personal laboral BRG, SLU, on consten les següents persones:

 

Llista DEFINITIVA d’ADMESOS/ES

1.    77745287 C

2.    77746754 S

3.    39373992 Q

4.    77745284 V

5.    40562372 D

6.    39362271 W

7.    77737533 V

8.    39343345 N Haurà de realitzar la prova de català.

9.    77739720 L

10.  43637070 K

Son DEU, (10) persones ADMESOS/ES.

 

Llista DEFINITIVA de NO ADMESOS/ES

1.    39392012 G Documentació no aportada. Instancia normalitzada . Base 6.a.

2.    77741546 M Documentació no aportada. Instancia normalitzada . Base 6.a.

3.    39346188 V  Documentació no aportada. Titulació mínima . Bases 5a i 6.a.

Son tres (3) NO ADMESOS/ES.

 

SEGON.- Publicar la present d’admesos/es i no admesos/es, al tauler d’anuncis de la societat i a la plana web (www.brgprogres.cat).

El tràmit de publicació substitueix la notificació individual als interessats/des, tal com disposa l’article 45 de la Llei de Procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques, LPACAP, Llei 3972015, d,1 d’octubre

 

TERCER.-

3.1.D’acord amb la base setena de les Bases Reguladores es nomena a les persones següents per a la composició del tribunal,

 

Presidenta: Anna Vegas Coletas, Gerent de BRG. Arquitecte tècnica.

Suplent:. Sr., Guifré Solé Vinagre. Personal laboral fix de BRG, SLU.

 

Vocal 1: Sra. Alba Perarnau Cortina, tècnica,  personal laboral Ajuntament de Berga

Suplent: Sr. Marc Portell Peipoch, funcionari de l’Ajuntament de Berga

 

Vocal 2 i Secretari: Sr .Estanis Salas Casamartina. Advocat Personal laboral fix de BRG, SLU.

Suplent: Sra. Queralt Puig Castañér, funcionaria de l’Ajuntament de Berga.

 

3.2.Notificar la present resolució als membres del tribunal nomenats pel seu coneixement i efectes.

 

QUART.-  Fixar la celebració de la Fase d’oposició, a la qual queden convocats tots els aspirant/es que consten a la llista definitiva d’admesos/es, el proper dia 12 de novembre de 2020, dijous, a les 11 hores del mati. Els aspirants/es que hagin de realitzar la prova de català haurà de presentar-se a les 9 del mati.

 

El lloc de presentació serà a les oficines de BRG Progres, SLU, Placa Maragall, 1 de Berga. El tribunal podrà canviar el lloc de celebració de les proves, per tal de garantir les mesures sanitàries adients.

 

El tràmit de publicació substitueix la notificació individual als interessats/des, tal com disposa l’article 45 de la Llei de Procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques, LPACAP, Llei 3972015, d,1 d’octubre

 

NOTA.- Per que fa a possibles recursos o impugnacions per part de interessats/es conta les resolucions i actes tràmit d’aquest procés, s’estarà al que preveuen les Bases Reguladores del procés, publicades al BOPB de data 11 d’agost de 2020.

 

Berga, 26 d’octubre de 2020

Signat.Montserrat Venturós Villalba                              

Presidenta BRG, Progres, SLU.

Tornar