LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS / NO ADMESOS PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Amb data 30 de setembre de 2020 s’aprova la llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció d’una plaça de personal fixe d’auxiliar administratiu/va

 

Resolució de la Presidenta del Consell d’Administració 24/2020, de data 30 de setembre de 2020. Extracte de la resolució

 

PROCEDIMENT

 

Procés de selecció d’una plaça de personal fixe d’auxiliar administratiu/va, a la societat BRG Progrés, SLU. Llista provisional d’admesos al procés de selecció.

 

Motivació.-

 

Per resolució de la Presidenta de la societat municipal, BRG Progres SLU, número 21/2020 de data 3 d’agost de 2020, es va aprovar les bases reguladores pel procés de selecció per a la provisió, per concurs oposició lliure, d’una plaça de personal d’un auxiliar administratiu/va vacant existent a la plantilla de personal laboral BRG Progres, SLU.

 

El 11 d’agost de 2020 les bases i la convocatòria del procés de selecció, es van publicar al BOPB.

 

El termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds va ser de 20 dies naturals comptadors a partir del dia següent a la data de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPB, base 6ena.

 

Transcorregut el termini per a la presentació de les sol·licituds pels interessat/des i d’acord amb la base 6ena,“Forma i termini de presentació de instancies/sol·licituds i admissió”, els serveis de BRG ha elaborat  la corresponent llista provisional d’admesos i exclosos.

 

La llista d’admesos i exclosos es farà publica en data 1 d’octubre de 2020 al tauler d’edictes i la pagina web indicada a les bases, i començarà un termini l’endemà de 10 dies hàbils per a presenta esmenes i possibles reclamacions. Cas de no haver-hi cap al·legació o reclamació a llista provisional esdevindrà definitiva.

 

El tràmit de publicació que s’esmenta substitueix la notificació individuals als interessats/des, tal om disposa l’article 45 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, LPACAP 3972015, d’1 d’octubre. Base 6ena.

 

Vist l’informe del serveis BRG SLU, de data 30 de setembre de 2020.

 

Vistos els antecedents i l’informe de la gerent de BRG Progres, SLU de data 30 de setembre de 2020, d’acord amb les facultats d’aquesta Presidenta, resolc:

 

PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció per a la provisió, per concurs oposició lliure, d’una plaça de personal d’un auxiliar administratiu/va vacant existent a la plantilla de personal laboral BRG Progres, SLU, a les següents persones:

 

Llista provisional d’ADMESOS

 

1.            77745287 C

2.            77746754 S

3.            39373992 Q

4.            77745284 V

5.            40562372 D

6.            39362271 W

7.            77737533 V

8.            39343345 N

9.            77739720 L

 

Son nou, (9) persones ADMESOS.

 

 

Llista provisional de NO ADMESOS

 

1.            39392012 G Documentació no aportada. Instancia normalitzada . Base 6.a.

2.            77741546 M Documentació no aportada. Instancia normalitzada . Base 6.a.

3.            39346188 V  Documentació no aportada. Titulació mínima . Bases 5a i 6.a.

4.            43637070 K  Documentació no aportada. Titulació mínima . Bases 5a i 6.a.

 

Son quatre (4) NO ADMESOS.

 

SEGON.- Publicar la present llista d’admesos al tauler d’anuncis de la societat i a la plana web (www.brgprogres.cat).

 

Les persones que vulguin aportar esmenes o reclamacions a la llista provisional aprovada disposen del termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de l’exposició de llista provisional en els termes que estableix la base 6ena. de la convocatòria, per tal de presentar al·legacions o reclamacions. Transcorregut aquesta termini i la seva publicació, la presidenta resoldrà la llista definitiva d’admesos i exclosos, d’acord amb les bases de la convocatòria,

 

La llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva cas que no es presenti cap al·legació o reclamació. 

Tornar