LLISTA DEFINITIVA ADMESOS / NO ADMESOS PLAÇA NETEJADOR/A

EXTRACTE DE LA RESOLUCIO DE LA PRESIDENTA NUM., 17 de data 30 de juny de 2020 

 

Procés de selecció duna plaça de personal fixe de netejador/a i formació de borsa de treball, a la societat BRG Progrés, SLU:

Llista definitiva d’admesos i no admesos al procés de selecció.

La llista d’admesos i exclosos es fa publica en data 9 de juny de 2020 al tauler d’edictes i la pagina web indicada a les bases.

 PRIMER.- Aprovar la llista DEFINITIVA d’admesos i no admesos al procés de selecció duna plaça de netejador/a i la implantació d’una borsa de treball temporal de netejadors/es, on consten les següents persones:

 

Llista definitiva d’ADMESOS

 

1. Y6911603 W

2. Y6911293 Z

3. 39409861 M

4. 39365171 G

5. Y6660230 L

6. 47107769 C

7. 77746286 F

8. 24445775 H

9. 77735107 Y

10. Y7400835 R

11. 39369422 T

12. 45883635 S

13. 39360367 F

14. 11953400 R

15. 77732586 S

16. 52519520 D

17. Y5365969 Z

18. 53083427 W

Son 18 admesos

 

Llista definitiva NO ADMESOS

 

1. X8914209 F Documentació requerida mínima no aportada. Base 6.a.

2. X9511024 H Documentació requerida mínima no aportada. Base 6.a.

3. 77094098 F Documentació requerida mínima no aportada. Base 6.a.

4. Y5404638 C Documentació requerida mínima no aportada. Base 6.a.

5. Y6150593 Q Documentació requerida mínima no aportada. Base 6.a..

6. Y0280837 K Documentació requerida mínima no aportada. Base 6.a.

7. X8957272 Z Documentació requerida mínima no aportada. Base 6.a.

8. 40568079 N Documentació requerida mínima no aportada. Base 6.a.

Son 8 no admesos 

 

SEGON.- Publicar la present llista definitiva d’admesos al tauler d’anuncis de la societat i a la plana web (www.brgprogres.cat).

 

TERCER.- Dacord amb la base reguladora, 13 Impugnacions, les persones excloses podran, com interessats, presentar recurs contencions administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la publicació de la resolució definitiva o el potestatiu de reposició, al tractar-se, si sescau, dun resolució definitiva de la Presidència de BRG, SLU. 

Berga 30 de juny de 2020.

 

Tornar