LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS / NO ADMESOS PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA


EXTRACTE DE LA RESOLUCIO DE LA PRESIDENTA NUM. 16 DE DATA 16 DE JUNY DE 2020

Procés de selecció d’una plaça de personal fixe d’auxiliar administratiu/va  BRG, SLU, Llista provisional d’admesos.

Llista provisional d’ADMESOS al procés de selecció.

La llista d’admesos es fa publica en data 16 de juny de 2020 al tauler d’edictes i la pagina web indicada a les bases.

Llista provisional d’ADMESOS

PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’admesos i no admesos al procés  selecció d’una plaça de personal fixe d’auxiliar administratiu/va, a les següents persones:

Llista provisional d’ADMESOS

1.-     77745284V                         6.- 73092591V

2.-     35065373X                         7.- 77738959V

3.-     47110098A                         8.- 77745287C

4.-     77741329H                         9.- 77740582F

5.-     77741279Z                       10.- 44005069C

Son 10 persones ADMESES.

SEGON.- Publicar la present llista d’admesos al tauler d’anuncis de la societat i a la plana web (www.brgprogres.cat).

Les persones que vulguin aportar esmenes o reclamacions a la llista provisional aprovada disposen del termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de l’exposició de llista provisional en els termes que estableix la base 6ena. de la convocatòria, per tal de presentar al·legacions o reclamacions. Transcorregut aquesta termini i la seva publicació, la presidenta resoldrà la llista definitiva d’admesos i exclosos, d’acord amb les bases de la convocatòria,

La llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva cas que no es presenti cap al·legació o reclamació. 

Berga 16 de juny de 2020

Tornar