LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS / NO ADMESOS PLAÇA NETEJADOR/A

EXTRACTE DE LA RESOLUCIO DE LA PRESIDENTA NUM., 15 DE DATA 9 DE JUNY DE 2020

 

Procés de selecció d’una plaça de personal fixe de netejador/a i formació de borsa de treball, a la societat BRG Progrés, SLU:

Llista provisional d’ADMESOS i NO ADMESOS al procés de selecció.

La llista d’admesos i exclosos es fa publica en data 9 de juny de 2020 al tauler d’edictes i la pagina web indicada a les bases.

 

PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció  per la implantació d’una borsa de treball temporal de netejadors/es, a les següents persones:

 

Llista provisional d’ADMESOS

 

1.        Y6911603 W

2.        Y6911293 Z

3.        39409861 M

4.        39365171 G

5.        Y6660230 L

6.        47107769 C

7.        77746286 F

8.        24445775 H

9.        77735107 Y

10.     Y7400835 R

11.     39369422 T

12.     45883635 S

13.     39360367 F

14.     11953400 R

15.     77732586 S

16.     52519520 D

17.     Y5365969 Z

Son 17 admesos

 

Llista provisional de NO  ADMESOS

 

1.        X8914209 F    Documentació no aportada. Base 6.a.

2.        X9511024 H   Documentació no aportada. Base 6.a.

3.        77094098 F    Documentació no aportada. Base 6.a.

4.        Y5404638 C    Documentació no aportada. Base 6.a.

5.        Y6150593 Q    Documentació no aportada. Base 6.a.

6.        Y0280837 K    Documentació no aportada. Base 6.a.

7.        X8957272 Z    Documentació no aportada. Base 6.a.

8.        53083427 W   Documentació no aportada. Base 6.a.

9.        40568079 N    Documentació no aportada. Base 6.a.

Son 9 no admesos

 

SEGON.- Publicar la present llista d’admesos al tauler d’anuncis de la societat i a la plana web (www.brgprogres.cat).

Les persones que vulguin aportar esmenes o reclamacions a la llista provisional aprovada  disposen del termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de l’exposició de llista provisional en els termes que estableix la base 6ena. de la convocatòria, per tal de presentar al·legacions o reclamacions. Transcorregut aquesta termini i la seva publicació, la presidenta resoldrà la llista definitiva d’admesos i exclosos, d’acord amb les bases de la convocatòria. La llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva cas que no es presenti cap al·legació o reclamació.  

 

Berga 9 de juny de 2020.

Tornar