PROCÉS DE SELECCIÓ 1 PLAÇA DE PERSONAL FIX AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Divendres dia 7 de març de 2020 es va publicar al BOPB les Bases i la Convocatòria per a cobrir 1 plaça de personal laboral fix d'auxiliar admoinistratiu/va a la societat Brg Progrés SLU.

 

Les sol·licituds de participació s'hauran de dirigir a BRG PROGRES, SLU (Pl. Maragall, 1 - de dilluns a divendres, de 10:30 a 14:00 hores i dimecres de 17 a 19:00 hores) en el termini de 20 dies naturals a partir del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.


Data de publicació de l’anunci al BOPB: 07/03/2020


Els interessants poden consultar les bases de la convocatòria i la sol·licitud en els següents enllaços:


Bases

Sol·licitud 

 

 

Tornar