LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS DE L'AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL


Amb data 24 de maig de 2018 s’aprova la llista provisional d’admesos al procés de selecció de l'ampliació de la borsa de treball temporal de netejadors/es.


Llista provisional d’admesos i no admesos al procés de selecció borsa.


ADMESOS


 1. ERC.    DNI 77.746.286 F
 2. MGA    DNI 39.365.171 G
 3. ESR     DNI 39.392.530 Q                               
 4. JEI       DNI 14.268.820.B                    
 5. MFC     DNI 36.522.831 G
 6. CGR     DNI 52.918.508 Q                               


 Son sis (6) persones les relacionades.


 NO ADMESOS.                                                MOTIVACIO 


 1. ECV     DNI 77.122.218 K         Documentació no aportada. Base 2.e.
 2. SK       DNI Y10.232.02 S         Documentació no aportada. Base 2.e.
 3. JRD     DNI 77.746.123 N         Documentació no aportada. Base 2.e.
 4. MCF     DNI 46.035.900 C         Documentació no aportada. Base 2.e.           
 5. DCF     DNI 46.066.683 Y         Documentació no aportada. Base 2.e.           
 6. JAC     DNI X37.998.15 Q        Documentació no aportada. Bases 2.e.  i 4.
 7. ND       DNI X68.274.1714.        Documentació no aportada. Bases 2.e.  i 4.  


Son set (7) persones les relacionades.


 


Les persones excloses disposen del termini de 5 dies naturals per tal de que puguin presentar les al·legacions i reclamacions que consideren oportunes, a partir de l’endemà de l’exposició de llista provisional en els termes que estableix la base 11., de la convocatòria.


Transcorregut aquesta termini i la seva publicació, la presidenta resoldrà la llista definitiva d’admesos i exclosos, d’acord amb les bases de la convocatoria.


Tornar