SELECCIÓ D'UNA PLAÇA D'ARQUITECTE/A TÈCNIC

Avui dijous dia 31 de desembre de 2015 s’han publicat al BOPB la convocatòria 2/2015 de Selecció d’una plaça d'arquitecte/a tècnic.


El perfil professional que necessita la societat es la figura d’un tècnic professional polivalent que es consideri mitja propi de la societat amb la finalitat de poder desenvolupar tot una sèrie de tasques professionals,com la redacció de projectes, obres i activitats i la seva direcció i controli la gestió dels equipaments municipals i els serveis que se’n derivin, serveis municipals, relació i col·laboració amb tècnics municipals, la valoració i peritatges d’edificis municipals i privats etc, d’acord amb l’objecte social de la societat i que l'Ajuntament de Berga encomani.


La dedicació horària setmanal es en jornada complerta de 40 hores. La jornada habitual de treball serà partida en matins i tardes de dilluns a divendres, entre les 9 del mati i les 8 de la tarda. Tot i així, en cas d’emergències, carregues de treball importants o controls de serveis dels quals en sigui responsable, aquests tècnic haurà de tenir disponibilitat horària les 24 hores del dia, inclosos diumenges i festius, les quals seran compensades d’acord amb la normativa laboral vigent.


Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de presentar una sol·licitud - tipus de la convocatòria corresponent adreçada a la Presidenta de BRG PROGRES, SLU, de conformitat amb el que disposa l’art.38 de la Llei del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les instàncies s’han de presentar en el Registre General de BRG PROGRES, SLU, Plaça Maragall, 1 de BERGA,  de dilluns a divendres, de 10 a 14:00 hores i dimecres de 17 a 19:00 hores.


El termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 10 de gener de 2016.


Data de publicació de l’anunci al BOPB: 31/12/2015


Els interessants poden consultar les bases de la convocatòria al següent enllaç:


Bases

Tornar