PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA BAIXA TEMPORAL DE VIGILANT DE ZONA BLAVA

Avui dilluns dia 5 d'octubre s'han publicat al BOPB del Bases reguladores del procés de selecció 01/2015 de la Societat Municipal, BRG Progres, SLU, per cobrir mitjançant contracte laboral eventual i temporal una baixa existent per malaltia d'un lloc de treball de vigilant del servei d'estacionament limitat, zona blava i l'establiment d'una borsa de treball.


Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de presentar una sol·licitud - tipus de la convocatòria corresponent adreçada a la Presidenta de BRG PROGRES, SLU, de conformitat amb el que disposa l’art.38 de la Llei del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (des d’ara, LRJPAC), tenint en compte però que no s’ha subscrit el conveni corresponent. Les instàncies s’han de presentar en el Registre General de BRG PROGRES, SLU, Plaça Maragall, 1de BERGA,  de dilluns a divendres, de 10 a 14:00 hores i dimecres de 17 a 19:00 hores.


El termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 15 d’octubre de 2015.


Bases reguladores

Tornar