S'OBRE LA CONVOCATŇRIA DE 2010 PER A AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL I D'HABITATGES.

Quina antiguitat ha de tenir l'edifici?

L'edifici ha d'haver estat construït abans de l'1 de gener de 1981, llevat dels següents casos:

• Millora de les condicions d'accessibilitat.
• Supressió de barreres arquitectòniques.
• Millora de la sostenibilitat i de l'eficiència energètica

La data de construcció s'acredita amb el certificat final d'obra o altre document que justifiqui l'antiguitat de l'edificació.

Queden excloses les sol•licituds d'ajuts per a d'instal•lació d'ascensor en d'edificis d'habitatges acabats amb posterioritat al 31 de desembre de 1996, els quals estan obligats per la normativa vigent a disposar d'aquesta instal•lació.


Qui pot optar aquests ajuts?

Poden optar a aquests ajuts les persones o entitats promotores de les obres de rehabilitació que siguin propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries dels edificis d'ús residencial que compleixin les condicions que estableix el capítol 3 del Decret 23/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012, en la seva condició de:

• Comunitats de propietaris.
• Titulars d'edificis d'habitatges d'ús residencial per a la rehabilitació d'elements comuns de l'edifici.

S'entén que són titulars, tant les persones amb títol de domini com amb qualsevol altre dret que permeti realitzar les actuacions de rehabilitació i complir amb les obligacions que corresponent al manteniment i conservació dels habitatges.

 

Quin termini hi ha per sol•licitar els ajuts?

El termini de presentació de sol•licituds és de dos mesos des de la publicació de Resolució de convocatòria al DOGC, és a dir, fins al 21 de juny de 2010.

 

Per més informació consultar a l'apartat de Serveis d'aquesta web o dirigir-vos a les nostres oficines:
Plaça Maragall, 1 de Berga - Telf. 93.822.20.73 - brg@brgprogres.cat
horari: de dilluns a divendres de 2/4 d'11 a 13 h del matí i de dilluns a dijous de 17 a 19 h de la tarda.

 


 

Tornar